جعبه آموزش فارسی Ableton Live 10
حراج!

جعبه آموزش فارسی Ableton Live 10

کتاب + 10ساعت فیلم آموزشی فارسی

آموزش کامل فارسی برنامه ابلتون لایو کتاب به همراه 10 ساعت فیلم آموزشی فارسی به صورت دی وی دی

24,900تومان

44 در انبار

جعبه آموزش فارسی Ableton Live 10

توجه : از تاریخ 1398/7/1 و در راستای اقتصاد مقاومتی و صرفه جویی کاغذ ، این محصول شامل dvd فیلمهای آموزشی + کتاب مجازی الکترونیکی با پسوند EXE قابل اجرا در ویندوز میباشد و کتاب کاغذی حذف گردیده است


 

 


آموزش کامل فارسی برنامه ابلتون لایو کتاب به همراه 10 ساعت فیلم آموزشی فارسی به صورت دی وی دی

آموزش کامل یکی از پرطرفدارترین و محبوبترین نرم افزارهای ساخت موسیقی درجهان

هم اکنون میتوانید جعبه آموزش فارسی Ableton Live 10 را به طور کامل و با قیمت مندرج بر روی جلد با قیمت 35 هزار تومان از فروشگاه الو وی اس تی تهیه نمایید

فهرست این جعبه آموزش فارسی حرفه ای ابلتون لایو برای اولین بار در ایران آموزش این برنامه آهنگسازی به صورت فارسی در قالب کتاب و دی وی دی آموزشی تصویری :

فصل ١
آشنايی با محيط کاری برنامه ………………………………………………………………. ١۶
نوار منو ………………………………………………………………………………… ١۶
نوار کنترلها …………………………………………………………………………….. ١٧
١٧ …………………………………………………………………………. Browser پانل
١٧ …………………………………………………………………….. groove pool پانل
پانل اطلاعات راهنما ……………………………………………………………………. ١٨
١٨ ……………………………………………………… arrangement‐session نماهای
١٩ ………………………………………………………………………….. tracks تراکها
٢٠ ……………………………………………………………………………… clips نمای
٢٠ ……………………………………………………………….. MIDI اطلاعت صوتی و
کليپهای صوتی وسمپل ها ……………………………………………………………….. ٢٠
٢١ …………………………………………………………………. midi کليپهاو فايل های
وسايل و ميکسر ………………………………………………………………………… ٢١
٢٢ ……………………………………………………………………. routing مسير دهی
رکورد کليپهای جديد ……………………………………………………………………. ٢٢
اطلاعات اتوماسيون …………………………………………………………………….. ٢٣
تنظيمات برنامه …………………………………………………………………………. ٢۴
و کنترلهای راه دور ……………………………………………………. ٢۴ midi اطلاعات
ذخيره و خروجی نهايی اطلاعات ……………………………………………………….. ٢۵
٢۶ ……………………………………………………………………………………. فصل ٢
تنظيمات ورودی و خروجی و مسير دهی صدا …………………………………………….. ٢۶
ورودی و خروجی صوتی بيرونی ………………………………………………………. ٢٧
تبديلات مونو/ استريو …………………………………………………………………… ٢٧
Ableton live جعبه آموزش
٤
بيرونی ……………………………………………………….. ٢٧ midi ورودی و خروجی
مانيتورينگ …………………………………………………………………………….. ٢٨
به کمک صفحه کليد کامپيوتر …………………………………………….. ٢٩ midi اجرای
متصل نمودن سينتی های بيرونی ……………………………………………………….. ٢٩
٣٠ ………………………………………………………………….. resampling عمليات
مسيردهی داخلی ………………………………………………………………………… ٣٠
نقاط مسيردهی داخلی ………………………………………………………………… ٣١
٣١ …………………………………………………………… racks نقاط مسير دهی در
کاربرد مسيردهی داخلی……………………………………………………………… ٣٢
به عنوان اطلاعات صوتی ……………………………………… ٣٢ midi رکورد اطلاعات
ايجاد ميکس های فرعی ………………………………………………………………… ٣٢
با يک وسيله …………………………………………………… ٣٣ midi اجرای چند تراک
گرفتن خروجی های انفرادی از يک وسيله ……………………………………………… ٣٣
٣٣ ……………………………………………….. multi‐timbral استفاده از پلاگ اينهای
ورودی های سايد چين ………………………………………………………………….. ٣۴
لايه بندی سازها ………………………………………………………………………… ٣۴
٣۵ ……………………………………………………………………………………. فصل ٣
رکوردو وارد نمودن کليپهای جديد …………………………………………………………. ٣۵
تنظيم تمپو و کسر ميزان آهنگ …………………………………………………………. ٣۵
وارد نمودن اطلاعات …………………………………………………………………… ٣۶
انتخاب ورودی …………………………………………………………………………. ٣۶
آماده سازی تراک برای رکورد …………………………………………………………. ٣٧
رکورد نمودن …………………………………………………………………………… ٣٧
٣٧ ………………………………………………………. arrangement رکورد در نمای
٣٨ ………………………………………………………………. session رکورد در نمای
٣٩ ………………………………………. midi برای الگوهای overdub رکورد به روش
Ableton live 9
٥
۴٠ ……………………………………………………………… midi step رکورد بروش
۴٠ …………………………………………………………… sync رکورد نمودن همراه با
کوانتايز شده ……………………………………………….. ۴٠ midi رکورد نمودن نتهای
۴١ ……………………………………………………… count‐in رکورد نمودن به کمک
تنظيم نوع فايلها …………………………………………………………………………. ۴١
سملپهای رکورد شده کجا قرار دارند؟ ……………………………………………….. ۴١
استفاده از ريموت کنترل برای رکورد ………………………………………………….. ۴٢
۴٣ ……………………………………………………………………………………. فصل ۴
۴٣ …………………………………………………………………….. Arrangement نمای
کنترلهای اجرا ………………………………………………………………………….. ۴٣
نشانگرها ……………………………………………………………………………….. ۴۴
۴۴ …………………………………………….. time signature تغيير کسر ميزان آهنگ
تنظيم لوپ ………………………………………………………………………………. ۴۵
جابجايی و تغيير اندازه کليپها …………………………………………………………… ۴۵
برای کليپها …………………………………………………………….. ۴۵ fade تنظيمات
انتخاب کليپها و زمان …………………………………………………………………… ۴۶
کاربرد خطهای راهنما ………………………………………………………………….. ۴۶
۴٧ ………………………………………………………………. …time کاربرد فرمانهای
برش دادن کليپها ………………………………………………………………………… ۴٧
۴٧ …………………………………………………………………… consolidate فرمان
منوی کليک راست ……………………………………………………………………… ۴٧
۴٩ ……………………………………………………………………………………. فصل ۵
۴٩ …………………………………………………………………………….. session نمای
قرار دادن کليپها در تراکها ……………………………………………………………… ۵٠
۵١ …………………………………………………………….. scenes تراکها و صحنه ها
۵٢ …………………………………………………………………. track status فيلدهای
۵٢ ………………………………………………… session تنظيم خطهای راهنما در نمای
Ableton live جعبه آموزش
٦
اديت نمودن صحنه ها …………………………………………………………………… ۵٣
۵٣ …………………………. arrangement به نمای session رکورد نمودن اجرای نمای
۵۴ ……………………………………………………………………………………. فصل ۶
۵۴ ………………………………………………………………………………….. clip نمای
۵۴ ……………………………………………………………………….. clip قسمت کادر
نام و رنگ کليپ …………………………………………………………………….. ۵۵
۵۵ ……………………………………………………………… clip signature قسمت
۵۵ ………………………………………………………………… clip groove قسمت
۵۵ ………………………………………………………… offset‐ nudging تنظيمات
۵۶ ………………………………………………………………………….. sample کادر
تنظيمات شروع و پايان اجرا ولوپ کليپ ……………………………………………….. ۵٧
ناحيه نمايش لوپ و سمپل ……………………………………………………………. ۵٧
۵٨ ……………………………………………………………………… envelopes کادر
منوی کليک راست برای محتوی کليپهای صوتی ……………………………………….. ۵٨
جايگزينی و اديت سمپلها …………………………………………………………….. ۵٩
۵٩ ……………………………………………………..MIDI برای کليپهای نوع clip نمای
۵٩ ………………………………………………………. bank and program قسمت
۶٠ ………………………………………………………… midi loop/ region قسمت
۶٠ …………………………………………………………………………… launch کادر
۶٠ ……………………………………………………………… launch mode قسمت
لوپ نمون بخشی از يک کليپ ………………………………………………………….. ۶٣
۶٣ …………………………………………………………………. cycles ايجاد چرخه ها
لوپ نمودن موقتی کليپها ………………………………………………………………… ۶۴
ايجاد تنوع در هماهنگی اجراها …………………………………………………………. ۶۴
ميکس نمودن ملودی های و ضربها …………………………………………………….. ۶۴
۶۴ ………………………………………………….. tempo/ warping– کليپهای صوتی
Ableton live 9
٧
۶۵ ………………………………………………………….. tempo سرعت اجرای آهنگ
۶۵ …………………………………………………………… nudge tempo تنظيمات
۶۶ ……………………………………………………………….. time‐warping عمليات
۶۶ …………………………………………………… tempo master/ slave ويژگی
۶۶ ……………………………………………………………………… warp نشانگرهای
۶٧ …………………………………. pseudo warp و نشانگرهای transient نقاط انتقال
۶٨ ……………………………………………………………….. warp ذخيره نشانگرهای
۶٨ …………………………………………………………… warp کاربرد نشانگرهای
هماهنگ سازی قطعات طولانی ……………………………………………………… ۶٨
کوانتايز نمودن اطلاعات صوتی ………………………………………………………… ۶٩
اديت با هدف تغيير زمان بندی ………………………………………………………….. ۶٩
۶٩ …………………………………………………………………… beats مد عملياتی
٧٠ ………………………………………………………………….. tones مد عملياتی
٧٠ ………………………………………………………………… texture مد عملياتی
٧٠ ……………………………………………………………….. re‐pitch مد عملياتی
٧٠ ………………………………………………………………. complex مد عملياتی
٧١ …………………………………………………………. complex pro مد عملياتی
٧١ ……………………………………………………………………… rex مد عملياتی
٧١ ………………………………………………………… midi تبديل اطلاعات صوتی به
٧٢ …………………………………………………. slice to new midi track فرمان
اجرای افکتها روی برشها ………………………………………………………………. ٧٢
٧٣ ……………………………………. convert harmony to new midi track فرمان
٧٣ ……………………………………….convert melody to new midi track فرمان
٧٣ ………………………………………….convert drum to new midi track فرمان
بهينه سازی برای دستيابی به تبديلی با کيفيت ……………………………………………. ٧۴
٧۴ ………………………………………………………………………. grooves کاربرد
٧۵ ……………………………………………………………………… Groove pool
Ableton live جعبه آموزش
٨
٧۵ ………………………………………………………….. groove تنظيم پارامترهای
٧۶ ……………………………………………………………………. COMMIT دکمه
٧۶ ………………………………………………………………. grooves اديت نمودن
٧۶ …………………………………………………………………. grooves استخراج
٧۶ ………………………………………………………….. grooves ترفندهای مربوط به
از صداهای انفرادی …………………………………………….. ٧٧ groove ايجاد فايل
کوانتايز نمودن غير تخريبی …………………………………………………………. ٧٧
٧٧ ……………………………………… randomization ايجاد بافت موسيقی به کمک
٧٨ ……………………………………………………………………………………. فصل ٧
٧٨ …………………………………………………………………. MIDI اديت نتها و تنظميات
خالی …………………………………………………………….. ٧٨ midi ايجاد يک کليپ
٧٩ ……………………………………………………………………. midi editor پنجره
٧٩ …………………………………………………. midi editor پيمايش و اجرا در پنجره
٨٠ …………………………………………………………….. midi اديت نمودن اطلاعات
اديت نمودن نتها ……………………………………………………………………… ٨١
٨٢ …………………………………………….. midi editor در پنجره … time فرمانهای
کوانتايز نمودن نتها ……………………………………………………………………… ٨٢
اديت نمودن شدت اجرای نتها …………………………………………………………… ٨٢
افزايش يا کاهش طول زمان اجرای نتها ………………………………………………… ٨٣
٨۴ ……………………………………………………………………………………. فصل ٨
کار با وسايل توليد صدا ……………………………………………………………………. ٨۴
کار با وسايل درونی برنامه …………………………………………………………….. ٨۴
کار با پلاگ اينها ……………………………………………………………………….. ٨۶
٨٧ …………………………………………………………………… vst پلاگ اينهای نوع
٨٧ …………………………………………………………….. vst برنامه ها و بانکهای
مديريت تاخيرها ………………………………………………………………………… ٨٨
Ableton live 9
٩
يا رکها ………………………………………………………………… ٨٨ RACKS کاربرد
ايجاد رکها ………………………………………………………………………………. ٨٩
امکانات پنجره رک …………………………………………………………………….. ٩٠
٩١ …………………………………………………………………… chain list قسمت
٩١ ……………………………………………………………….. auto select ويزگی
٩٢ …………………………………………………………………………………. Zones
٩٢ ………………………………………………. zones کنترل جريان سيگنال به کمک
٩٣ ……………………………………………………………………… drum رکهای نوع
٩٣ …………………………………………………………………………… pad نمای
ميکس نمودن به کمک رکها …………………………………………………………….. ٩۴
استخراج زنجيرها …………………………………………………………………… ٩۴
٩۵ ……………………………………………………………………………………. فصل ٩
وسايل توليد صدا در برنامه ………………………………………………………………… ٩۵
٩۵ …………………………………………………………………………Analog وسايل
٩۶ ……………………………………………………………………… Collision وسايل
٩۶ ……………………………………………………………………….. Electric وسايل
٩۶ ……………………………………………………………………….. External وسيله
٩٧ ………………………………………………………………………. impulse وسايل
٩٧ ……………………………………………………………………… operator وسايل
٩٨ ………………………………………………………………………. sampler وسايل
٩٨ ……………………………………………………………………….. simpler وسايل
٩٨ ……………………………………………………………………….. Tension وسايل
٩٩ …………………………………………………………………………………… فصل ١٠
برنامه …………………………………………………………… ٩٩ MIDI افکتهای صوتی و
١٠٠ ………………………………………………………………………… Amp افکتهای
١٠٠ …………………………………………………………. audio effecy racks افکت
١٠٠ ………………………………………………………………… Auto filter افکتهای
Ableton live جعبه آموزش
١٠
١٠١ …………………………………………………………………. Auto pan افکتهای
١٠١ ………………………………………………………………. Beat repeat افکتهای
١٠٢ …………………………………………………………………… Cabinet افکتهای
١٠٢ ……………………………………………………………………. Chorus افکتهای
١٠٣ ……………………………………………………………… Compressor افکتهای
١٠٣ ……………………………………………………………………. Corpus افکتهای
١٠۴ …………………………………………………………… Dynamic tube افکتهای
١٠۴ ………………………………………………………………….. EQ eight افکتهای
١٠۴ ………………………………………………………………….. EQ three افکتهای
١٠۴ ……………………………………………………………………. Erosion افکتهای
١٠۵ ………………………………………………….. External audio effect افکتهای
١٠۵ ………………………………………………………………. Filter delay افکتهای
١٠۵ ……………………………………………………………………. Flanger افکتهای
١٠۶ ………………………………………………………. Frequency shifter افکتهای
١٠۶ ……………………………………………………………………….. Gate افکتهای
١٠۶ ………………………………………………………. Glue Compressor افکتهای
١٠۶ ………………………………………………………………. Grain Delay افکتهای
١٠٧ ……………………………………………………………………. Limiter افکتهای
١٠٧ ……………………………………………………………………. Looper افکتهای
١٠٧ ……………………………………………………. Multiband Dynamic افکتهای
١٠٨ ………………………………………………………………… Overdrive افکتهای
١٠٨ …………………………………………………………………….. Phaser افکتهای
١٠٨ …………………………………………………………. Ping pong delay افکتهای
١٠٨ ……………………………………………………………………… Redux افکتهای
١٠٨ ………………………………………………………………. Resonators افکتهای
Ableton live 9
١١
١٠٩ ……………………………………………………………………. Reverb افکتهای
١٠٩ …………………………………………………………………. Saturator افکتهای
١٠٩ …………………………………………………………….. Simple delay افکتهای
١٠٩ …………………………………………………………………. Spectrum افکتهای
١٠٩ ……………………………………………………………………… Utility افکتهای
١٠٩ ………………………………………………………… Vinyl distortaion افکتهای
١١٠ ………………………………………………………………….. Vocoder افکتهای
برنامه …………………………………………………………………. ١١٠ midi افکتهای
١١٠ ……………………………………………………………… Arpeggiator افکتهای
١١٠ ……………………………………………………………………… Chord افکتهای
١١١ ……………………………………………………………… Note length افکتهای
١١١ ………………………………………………………………………. Pitch افکتهای
١١١ ………………………………………………………………….. Random افکتهای
١١١ ………………………………………………………………………. Scale افکتهای
١١١ …………………………………………………………………… Velocity افکتهای
١١٢ …………………………………………………………………………………. فصل ١١
مديريت پروژه ها و فايلها ……………………………………………………………….. ١١٢
١١٢ ………………………………………………………………… browser کار با پانل
١١٣ ………………………………………………………………………… places قسمت
پيش نمايش فايلها ……………………………………………………………………… ١١۴
١١۴ ……………………………………………….. browser افزودن کليپها از طريق پانل
فايلهای سمپل ………………………………………………………………………….. ١١۵
١١۵ ………………………………………………………………………… analysis فايل
١١۶ ………………………………………………………………………. live پروژه های
١١۶ ………………………………………………………………… live sets پروژه ها و
ادغام پروژ ه ها ……………………………………………………………………. ١١٧
مديريت فايلها در يک پروژه ………………………………………………………….. ١١٧
Ableton live جعبه آموزش
١٢
١١٨ ……………………………………………………………… presets پروژه ها و
خروجی گرفتن از اطلاعات صوتی و ويديويی ……………………………………….. ١١٨
تنظيمات رندر خروجی نهايی …………………………………………………………. ١١٩
١٢٠ …………………………………………………………………………. MIDI فايلهای
١٢٠ …………………………………………………… midi خروجی گرفتن از فايلهای
١٢٠ ……………………………………………………………………… live کليپهای نوع
به عنوان پروژه های جديد ……………….. ١٢١ session خروجی گرفتن از کليپهای نمای
الگوهای پروژه ……………………………………………………………………. ١٢١
١٢٢ …………………………………………………………………………………. فصل ١٢
١٢٢ ……………………………………………………………………. live ميکس در برنامه
کنترلهای موجود در ميکسر …………………………………………………………… ١٢٢
١٢٣ …………………………………………………………… midi تراکهای صوتی و
١٢۴ ……………………………………………….. session ويژگی های ميکسر در نمای
١٢۴ ……………………………………………………. master و return تراک نوع
تراکهای گروه ……………………………………………………………………… ١٢۵
برنامه ………………………………………………………….. ١٢۶ crossfader کاربرد
١٢٧ ……………………………………………………………… cueing و solo عمليات
تاخيرهای تراکها ………………………………………………………………………. ١٢٨
١٢٨ …………………………….. session و نمای arrangement تفاوت ميکس در نمای
١٢٩ …………………………………………………………………………………. فصل ١٣
١٢٩ …………………………… Envelopes اديت و اتوماسيون تنظيمات به کمک منحنی های
نمايش منحنی های تراکها ……………………………………………………………… ١٣٠
نمايش منحنی های کليپها ………………………………………………………………. ١٣٠
تکنيکهای اديت منحنی ها ……………………………………………………………… ١٣١
تفاوت بين تنظيمات شدت صدا در تراک و در کليپ …………………………………… ١٣١
تغيير پيچ و تن هر يک ازنتها ……………………………………………………… ١٣٢
Ableton live 9
١٣
١٣٢ ………………………………………………….. midi controller clip منحنی های
اتوماسيون تنظيمات …………………………………………………………………… ١٣٣
ايجاد اتوماسيون ………………………………………………………………………. ١٣٣
١٣٣ ………………………………… session روش رکورد اطلاعات اتوماسيون در نمای
١٣۴ ………………………………………. session مدهای رکورد اتوماسيون در نمای
حذف اطلاعات اتوماسيون …………………………………………………………….. ١٣۴
ترسيم و اديت اطلاعات اتوماسيون ……………………………………………………. ١٣۴
قفل نمودن منحنی ………………………………………………………………….. ١٣۵
١٣۵ ………………………………………………………………. edit فرمانهای منوی
اديت نمودن اتوماسيون تمپو ……………………………………………………….. ١٣۶
١٣٧ …………………………………………………………………………………. فصل ١۴
<s

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “جعبه آموزش فارسی Ableton Live 10”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محصولات مشابه

محصولات اخیرا بازدید شده

محصولات یافت نشد

سایت الو وی اس تی را فالو کنید

ارتیست شو

کانال رسمی سایت الو وی اس تی

درخواست vst
درخواست vst
آیا درخواست vst و برنامه دارید ؟
ثبت درخواست
درخواست vst و برنامه مورد نظر شما ثبت شد . در صورت تایید در سایت قرار خواهد گرفت