همه چیز درباره ساخت استودیوی موسیقی خانگی

همه چیز درباره ساخت استودیوی موسیقی خانگی

آموزش کامل اصول ایجاد یک استودیوی موسیقی
آموزش کامل جنبه های سخت افزاری و نرم افزاری استودیوی موسیقی خانگی
آموزش اصول میکروفون گذاری سازها
آموزش تکنیکهای حرفه ای رکورد استودیویی

45,000تومان

52 در انبار

همه چیز درباره ایجاد استودیوی موسیقی خانگی

آموزش کامل اصول ایجاد یک استودیوی موسیقی
آموزش کامل جنبه های سخت افزاری و نرم افزاری استودیوی موسیقی خانگی
آموزش اصول میکروفون گذاری سازها
آموزش تکنیکهای حرفه ای رکورد استودیویی

فهرست مطالب کتاب فارسی آموزش کامل ساخت یک استودیو خانگی به شرح زیر میباشد:

بخش ١
اصول استوديوی موسيقی خانگی …………………………………………… ١۶
١٧ ……………………………………………………………………….. فصل ١
رکورد خانگی موسيقی ………………………………………………………. ١٧
آناتومی يک استوديوی خانگی ………………………………………………………….. ١٨
وسايل لازم برای رکورد ……………………………………………………………. ١٨
ميکسر ……………………………………………………………………………….. ١٩
رکوردر ………………………………………………………………………………. ١٩
پردازشگرها …………………………………………………………………………. ١٩
اکولايزرها …………………………………………………………………………… ٢٠
مانيتورها …………………………………………………………………………….. ٢٠
انواع سيستمهای رکورد استوديويی ……………………………………………………. ٢٠
٢١ ……………………………………………………….. studio-in- a- box سيستمهای
سيستمهای مبتنی بر کامپيوتر ……………………………………………………….. ٢١
٢١ ………………………………………………………….. stand – alone سيستم های
نگاهی اجمالی به فرايند رکورد …………………………………………………………. ٢١
تنظيم يک آهنگ …………………………………………………………………….. ٢١
بدست آوردن صدای خوب ………………………………………………………….. ٢١
رکورد صدا ………………………………………………………………………….. ٢٢
٢٢ ………………………………………………………………………… overdubbing
مفهوم ميکس …………………………………………………………………………….. ٢٢
پاکسازی تراکها و اديت کردن صداها ……………………………………………… ٢٢
اکولايز نمودن تراکها ……………………………………………………………….. ٢٣
پردازش صداها ……………………………………………………………………… ٢٣
ترکيب تراکها ………………………………………………………………………… ٢٣
افزودن اصلاحات نهايی ………………………………………………………………… ٢٣
مستر کردن آهنگ ميکس شده ………………………………………………………. ٢٣
٢۵ ……………………………………………………………………….. فصل ٢
۴
تهيه وسايل مناسب استوديو ………………………………………………….. ٢۵
تعيين نيازهای استوديوی خانگی ……………………………………………………….. ٢۶
جزييات رکورد ديجيتال ………………………………………………………………… ٢٨
قابليت های اديت …………………………………………………………………….. ٢٨
سازگاری …………………………………………………………………………….. ٢٩
تعداد تراکهای همزمان ………………………………………………………………. ٢٩
تعداد واقعی تراکهای قابل رکورد ………………………………………………….. ٢٩
سرعت نمونه گيری و کيفيت رکورد ………………………………………………. ٢٩
توسعه پذيری ………………………………………………………………………… ٢٩
٢٩ ………………………………………………………………………….. PC يا MAC
مبتنی بر کامپيوتر …………………………………………………… ٣٠ DAW سيستمهای
يافتن بهترين سيستم کامپيوتری ……………………………………………………… ٣٠
صدای ورودی و خروجی ………………………………………………………………. ٣١
٣١ …………………………………………………………………………………… PCI
٣١ …………………………………………………………………………….. FireWire
٣١ …………………………………………………………………………………… USB
٣١ …………………………………………………………………………. PCI رابطهای
کارت صوتی جدا بدون ورودی و خروجی آنالوگ ……………………………….. ٣٢
ورودی و خروجی آنالوگ داخل کارت …………………………………………….. ٣٢
ورودی و خروجی آنالوگ تعبيه شده در يک باکس جدا …………………………… ٣٢
٣٣ ………………………………………………………………. FIRE WIRE رابطهای
٣۴ ……………………………………………………………………….. USB رابطهای
انتخاب نرم افزار مناسب ……………………………………………………………….. ٣۴
٣۵ ………………………………………………………………………………. APPLE
٣۵ ………………………………………………………………………… CAKEWALK
٣۵ ………………………………………………………………………. DIGIDESIGN
٣۶ …………………………………………………………….. Sony creative software
٣۶ ……………………………………………………………………………. Steinberg
٣۶ …………………………………………………………………………… Image line
٣۶ ………………………………………………………………………. Propellerhead
٣٧ ……………………………………………………….. STUDIO- IN- A –BOX سيستمهای
مزايای اين سيستم ……………………………………………………………………. ٣٧
٣٨ …………………………………………………… SIAB بررسی چند سيستم محبوب
٣٩ ……………………………………………………….. STAND-ALONE رکوردرهای
٣٩ ………………………………………………………………………………… Alesis
۵
۴٠ ……………………………………………………………………………. TASCAM
بررسی آنالوگ ………………………………………………………………………….. ۴٠
۴٠ …………………………………………………………….. OPEN-REEL دک های
آنالوگ / ديجيتال …………………………………………………………………….. ۴٠
۴١ ………………………………………………………………………… TUBE وسايل
شبيه سازهای نوار آنالوگ ………………………………………………………….. ۴١
بهترين تنظيم برای سيستم ………………………………………………………………. ۴١
۴٢ ……………………………. MIDI استوديوی مناسب برای اجرای زنده و سازهای
۴٣ ………………………………………………………. MIDI استوديوی مناسب برای
استوديوی مناسب برای اجرای زنده ……………………………………………….. ۴۴
۴٧ ……………………………………………………………………….. فصل ٣
اتصالات در استوديو …………………………………………………………. ۴٧
آشنايی با کانکتورهای آنالوگ ………………………………………………………….. ۴٨
١ اينچی …………………………………………………………… ۴٨ / اتصال آنالوگ ۴
اتصال سازها ………………………………………………………………………… ۴٩
اتصالات اسپيکرها ………………………………………………………………….. ۴٩
بررسی اتصالات ديجيتال ………………………………………………………………. ۵١
۵١ …………………………………………………………………………………. MIDI
۵٢ ……………………………………………………………………………. AES/EBU
۵٢ ………………………………………………………………………………. S/PDIF
۵٢ ……………………………………………………………………. ADAT Lightpipe
۵٣ …………………………………………………………………………………. TDIF
۵٣ ………………………………………………………………………………….. USB
۵۴ ……………………………………………………………………………. Fire Wire
بررسی نمونه هايی از تنظيم استوديو …………………………………………………… ۵۴
۵۵ …………………………………… MIDI تنظيم استوديو برای کار با صدا و مقداری هم
۵٧ ……………………………………………………. MIDI استوديوی مناسب برای کار با
استوديوی مناسب برای اجرای زنده ……………………………………………………. ۵٨
افزايش کارايی استوديو …………………………………………………………………. ۶٠
حرارت و گرد و خاک ………………………………………………………………. ۶٢
نظارت بر مانيتورها ………………………………………………………………… ۶٢
بهينه سازی اتاق استوديو ……………………………………………………………….. ۶٣
ايزوله نمودن صدا …………………………………………………………………… ۶٣
هوای ساکن خوب است ……………………………………………………………… ۶۴
۶
کنترل صدا …………………………………………………………………………… ۶۵
کنترل صدا هنگام رکورد ……………………………………………………………….. ۶۵
کنترل صدا هنگام ميکس ……………………………………………………………….. ۶۶
از پانل ها برای رام کردن صدا استفاده نماييد…………………………………….. ۶۶
۶٨ ……………………………………………………………………….. بخش ٢
رکورد ………………………………………………………………………… ۶٨
۶٩ ……………………………………………………………………….. فصل ۴
ميکسر ………………………………………………………………………… ۶٩
انواع ميکسرها ………………………………………………………………………….. ۶٩
دک آنالوگ …………………………………………………………………………… ٧٠
٧٠ …………… SLIDER ميکسر ديجيتال يا ميز کنترل کامپيوتری با يا بدون کنترلهای
ميکسرهای نرم افزاری که توسط ماوس و کيبورد کامپيوتر کنترل می شوند. ….. ٧٠
٧٠ ………………………………………………………………………….. SIAB سيستم
سيستمهای مبتنی بر کامپيوتر ……………………………………………………….. ٧٠
٧٠ ……………………………………………………….. STAND- ALONE سيستمهای
ميکسرهای آنالوگ …………………………………………………………………… ٧٠
ميکسرهای ديجيتال ………………………………………………………………….. ٧١
ميکسرهای نرم افزاری ……………………………………………………………… ٧٢
٧٣ ………………………………………… computer control surface ميزهای کنترل
اصول ومبانی ميکس ……………………………………………………………………. ٧۴
بررسی ورودی ها …………………………………………………………………… ٧۴
جريان سيگنالها………………………………………………………………………….. ٧٨
٧٩ ……………………………………………………………… source audio or input
٧٩ ………………………………………………………………………………… insert
مسير دهی در ميکسر …………………………………………………………………… ٨٠
٨٠ …………………………………………………………………………… master bus
٨٠ ………………………………………………………………………….. submix bus
٨٠ ………………………………………………………………………… auxiliary bus
٨٠ ………………………………………………………………………………. MASTER BUS
٨٠ ………………………………………………………………………….. submix bus
٨١ ………………………………………………………………………… auxiliary bus
خروجی ها ………………………………………………………………………………. ٨١
٨١ ………………………………………………………………………master out jack
٧
٨١ …………………………………………………………………………. phones jack
٨١ ……………………………………………………………………….. monitors jack
٨٢ ……………………………………………………………………….. فصل ۵
و سازهای الکترونيکی ………………………………………. ٨٢ MIDI وسايل
چيست؟ …………………………………………………………………………… ٨٢ MIDI
٨٣ ………………………………………………………………….. note- on/ note –off
٨٣ ………………………………………………………………………………. velocity
٨٣ …………………………………………………………………………. after- touch
٨٣ …………………………………………………………….. vibrato and pitch bend
٨٣ ………………………………………………………………………. MIDI پورتهای
٨۴ ………………………………………………………………………. MIDI کانالهای
٨۵ ……………………………………………………………………….. MIDI پيامهای
مدهای عملياتی ………………………………………………………………………. ٨۶
٨۶ ………………………………………………………………………. General MIDI
٨٧ …………………………………………………………….. MIDI وسايل مورد نياز
٨٧ ………………………………………………….. SOUND GENERATOR توليد کننده صدا
سينتی سايزر …………………………………………………………………………. ٨٨
٨٩ ………………………………………………………… drum machine درام ماشين
٨٩ ………………………………………………………. sound module ماژول صوتی
٨٩ …………………………………………………………………… samplers سمپلرها
٩٠ …………………………………………………………………………… soft- synth
کارت صوتی ……………………………………………………………………………. ٩٠
٩١ ……………………………………………………………. MIDI controller کنترلر
٩١ ……………………………………………………………………………. sequencer
٩١ ……………………………………………………………………… MIDI interface
٩٣ ……………………………………………………………………….. فصل ۶
ميکروفون ها …………………………………………………………………. ٩٣
انواع ميکروفون ………………………………………………………………………… ٩۴
انواع ساخت ميکروفون …………………………………………………………….. ٩۴
٩۴ …………………………………………………………. condenser ميکروفون نوع
٩۴ ……………………………………………………………. dynamic ميکروفون نوع
٩۴ ……………………………………………………………… ribbon ميکروفون نوع
٩۴ …………………………………………………………. condenser ميکروفون های
٨
٩۶ ………………………………………………………….. DYNAMIC ميکروفونهای
٩٧ …………………………………………………………….. RIBBON ميکروفونهای
الگوهای قطبی ميکروفونها …………………………………………………………. ٩٧
ميکروفون های مورد نياز ……………………………………………………………… ٩٩
چه نوع موسيقی رکورد می کنيد؟ ………………………………………………….. ٩٩
چه سازهايی را رکورد می کنيد؟ …………………………………………………… ٩٩
تصميم گيری در مورد تعداد و نوع ميکروفونها …………………………………….. ١٠٠
افزودن ميکروفون ………………………………………………………………… ١٠١
١٠١ …………………………………………………………. DYNANIC ميکروفونهای
ميکروفون وکال …………………………………………………………………… ١٠٢
يافتن ميکروفون مناسب برای کارتان ……………………………………………….. ١٠٣
برای کار وکال ……………………………………………………………………. ١٠٣
١٠٣ ………………………………………………………………. amp گيتار الکتريک
١٠٣ ………………………………………………………… amp گيتار الکتريک بيس
١٠٣ …………………………………………. string گيتار آکوستيک و ساير سازهای
١٠٣ ……………………………………………………………………………… horns
پيانو ……………………………………………………………………………….. ١٠٣
مجموعه درام ……………………………………………………………………… ١٠٣
١٠۴ …………………………………………………………………………… cymbals
پرکاشن ……………………………………………………………………………. ١٠۴
١٠۴ ………………………………………………….. PREAMPS ارتباط بين ميکروفون و
١٠۴ ………………………………………………………………………… solid-state
١٠۴ ……………………………………………………………………… vacuum tube
١٠۵ …………………………………………………………………………….. hybrid
کمپرسورها ……………………………………………………………………….. ١٠۵
تجهيزات جانبی ميکروفون ………………………………………………………….. ١٠۵
١٠۵ ……………………………………………………………….. microphone cords
١٠۵ ……………………………………………………………… microphone stands
١٠۵ ………………………………………………………………………… pop filters
مراقبت از ميکروفون …………………………………………………………….. ١٠۶
١٠٧ …………………………………………………………………….. بخش ٣
آماده رکورد شويد …………………………………………………………. ١٠٧
١٠٨ ……………………………………………………………………… فصل ٧
گرفتن بهترين صدای ممکن از منابع صدا ………………………………. ١٠٨
٩
زنجيره جريان سيگنالهای صدا ………………………………………………………. ١٠٨
منبع صدا ………………………………………………………………………….. ١٠٩
١٠٩ …………………………………………………………………… preamp ورودی
تنظيم مناسب شدت صدا ……………………………………………………………… ١١٠
١١١ ……………………………………………………………. pre –post درک مفهوم
اهميت کنترلهای شدت صدا ………………………………………………………. ١١٢
گرفتن صدای خوب از گيتار …………………………………………………………. ١١٣
مستقيم از گيتار به ورودی وسيله ………………………………………………… ١١٣
را به ورودی وسيله متصل می amp متصل شده و amp گيتار به يک شبيه ساز
کنيد. ……………………………………………………………………………….. ١١٣
را به ورودی وسيله ارسال می کنيد. amp متصل نموده و خروجی amp گيتار را به
١١۴ ……………………………………………………………………………………..
متصل نموده و از يک ميکروفون برای انتقال صدا به ورودی amp گيتار را به يک
وسيله استفاده می کنيد. ……………………………………………………………. ١١۴
گرفتن بهترين صدا از کيبورد ……………………………………………………….. ١١۴
استفاده از خروجی های آنالوگ کيبورد …………………………………………. ١١۴
و سپس افزودن صدا ……………………………. ١١۴ MIDI رکورد کردن اطلاعات
گرفتن بهترين صدا از ميکروفون ……………………………………………………. ١١۴
استقرار مناسب ميکروفون ……………………………………………………….. ١١۵
کمپرس کردن صدا ……………………………………………………………….. ١١۵
١١٧ …………………………………………………………………….. فصل ٨
تکنيکهای ميکروفون گذاری ……………………………………………… ١١٧
نزديک ……………………………………………………………………….. ١١٧ spot
فاصله …………………………………………………………………….. ١١٨ distant
محيطی …………………………………………………………………. ١١٨ ambient
استريو …………………………………………………………………….. ١١٨ stereo
ترکيبی ………………………………………………………………… ١١٨ combined
١١٨ …………………………………………………………………. SPOT تکنيک نزديک
١١٩ ……………………………………………………………… DISTANT تکنيک فاصله
١٢٠ ……………………………………………………………. AMBIENT تکنيک محيطی
١٢٠ ………………………………………………………………. STEREO تکنيک استريو
١٢١ ………………………………………………………………………… x-y تکنيک
١٢١ ………………………………………………………………….. blumlein تکنيک
١٢٢ ……………………………………………………………….. SPACED PAIRS تکنيک
١٠
ميکروفونهای استريو …………………………………………………………….. ١٢٣
تکنيکهای ترکيبی …………………………………………………………………….. ١٢۴
١٢۵ …………………………………………………………………….. فصل ٩
ميکروفون گذاری سازها …………………………………………………. ١٢۵
گرفتن صدايی زيبا از وکال ………………………………………………………….. ١٢۶
گرفتن بيشترين کارايی از اتاق …………………………………………………… ١٢۶
انتخاب بهترين ميکروفون ………………………………………………………… ١٢۶
گرفتن يک صدای زيبای همخوان ……………………………………………………. ١٢٧
ميکروفون گذاری گيتار الکتريک …………………………………………………… ١٢٨
استفاده از اتاق …………………………………………………………………….. ١٢٩
گرفتن بهترين تاثير از ميکروفونها ………………………………………………. ١٢٩
ميکروفون گذاری گيتار بيس الکتريک ……………………………………………… ١٢٩
مديريت اتاق ………………………………………………………………………. ١٢٩
مديريت ميکروفون ……………………………………………………………….. ١٣٠
ميکروفون گذاری گيتار آکوستيک وسازهای مشابه ………………………………… ١٣٠
مديريت اتاق ………………………………………………………………………. ١٣٠
مديريت ميکروفونها ………………………………………………………………. ١٣٠
ميکروفون گذاری سازهای بادی …………………………………………………….. ١٣٠
نقش فضای اتاق …………………………………………………………………… ١٣١
مديريت ميکروفون ……………………………………………………………….. ١٣١
ميکروفون گذاری پيانو ………………………………………………………………. ١٣١
نقش اتاق …………………………………………………………………………… ١٣١
مديريت ميکروفون ……………………………………………………………….. ١٣١
برای داشتن صدای راک ………………………………………………………… ١٣١
برای داشتن صدای نوع کلاسيک ………………………………………………… ١٣١
ميکروفون گذاری سازهای زهی …………………………………………………….. ١٣١
مديريت اتاق ………………………………………………………………………. ١٣٢
مديريت ميکروفون ……………………………………………………………….. ١٣٢
ميکروفون گذاری مجموعه درام …………………………………………………….. ١٣٢
تنظيم درام …………………………………………………………………………. ١٣٢
از وضعيت اتاق استفاده نماييد ……………………………………………………. ١٣٢
صدای کيک درام …………………………………………………………………. ١٣٣
درام ………………………………………………………………… ١٣٣ snare صدای
١٣۴ …………………………………………………………………… tom-tom صدای
١١
١٣۵ ……………………………………………………………………… hi-hat صدای
١٣۵ ……………………………………………………………………. cymbal صدای
کل صدای مجموعه درام …………………………………………………………. ١٣۵
صدای درام های دستی …………………………………………………………… ١٣۶
١٣٧ …………………………………………………………………….. بخش ۴
لايه بندی تراکها- شروع رکورد …………………………………………. ١٣٧
١٣٨ …………………………………………………………………… فصل ١٠
رکورد چند تراکی …………………………………………………………. ١٣٨
مفهوم چند تراکی ……………………………………………………………………… ١٣٩
برای رکورد آماده شويد ………………………………………………………………. ١٣٩
تنظيم يک آهنگ ………………………………………………………………….. ١٣٩
انتخاب منبع صدا………………………………………………………………….. ١۴٠
تنظيم شدت صداها ………………………………………………………………… ١۴٠
گرفتن صدايی که انتظار داريد …………………………………………………… ١۴٠
انتخاب منبع مانيتورينگ …………………………………………………………….. ١۴١
سيستمهای کامپيوتری …………………………………………………………….. ١۴١
١۴٢ ………………………………………………………. studio-in-a-box سيستمهای
با يک ميکسر آنالوگ ………………………………….. ١۴٢ stand-alone سيستمهای
ذخيره رکوردها ………………………………………………………………………. ١۴٢
اشتراک گذاری فايلها با ديگران …………………………………………………. ١۴٢
١۴٣ …………………………………………………………………… فصل ١١
رکورد صدا ………………………………………………………………… ١۴٣
رکورد اولين برداشت ………………………………………………………………… ١۴۴
١۴۴ ……………………………………………………. punch-in/ punch-out عمليات
١۴۵ ……………………………………………………………………. overdub مفهوم
١۴۵ …………………………………………………………….. submix ميکس فرعی
١۴۵ ………………………………………………………………… bouncing عمليات
سازماندهی تراکها ……………………………………………………………………. ١۴۵
١۴٧ …………………………………………………………………… فصل ١٢
١۴٧ ………………………………………….. MIDI رکورد و اديت اطلاعات
١٢
١۴٧ ………………………………………………………… MIDI هماهنگ سازی وسايل
هماهنگ سازی دو يا چند سينتی سايزر …………………………………………. ١۴٨
هماهنگ سازی يک سيکونسر کامپيوتری با يک سينتی سايزر ……………….. ١۴٩
هماهنگ سازی يک سيکونسر با يک رکوردر صدا …………………………… ١۴٩
در يک وسيله برای کنترل وسيله ديگر…………. ١۵١ transport استفاده از عمليات
١۵١ ………………………………………………………………………… SEQUENCING
١۵٢ …………………………………………………………… MIDI رکورد اطلاعات
رکورد همزمان ……………………………………………………………………. ١۵٢
رکورد گام به گام …………………………………………………………………. ١۵٢
آماده شدن برای رکورد …………………………………………………………… ١۵٢
رکورد همزمان ……………………………………………………………………. ١۵٢
رکورد گام به گام …………………………………………………………………. ١۵٢
١۵٣ ……………………………………………………………… overdubbing ويژگی
١۵٣ ………………………………………………………. midi اديت نمودن اطلاعات
١۵٣ …………………………………………………………….. midi ذخيره اطلاعات
١۵٣ ……………………………………………………………. MIDI انتقال اطلاعات
١۵۴ …………………………………………………………………….. بخش ۵
تبديل تراکها به يک آهنگ کامل ………………………………………….. ١۵۴
١۵۵ …………………………………………………………………… فصل ١٣
اديت کردن اطلاعات ……………………………………………………… ١۵۵
اديت ديجيتال ………………………………………………………………………….. ١۵۶
يافتن قسمتی که بايد اديت شود …………………………………………………… ١۵۶
اديت کردن بر اساس شنوايی …………………………………………………….. ١۵۶
اديت کردن بر اساس بينايی ………………………………………………………. ١۵۶
اديت برای بهبود صدای رکورد شده …………………………………………………. ١۵٧
ميکس آهنگ ………………………………………………………………………….. ١۵٧
مستر کردن آهنگ و آلبوم ……………………………………………………………. ١۵٨
١۶٠ …………………………………………………………………… فصل ١۴
پردازش و افکت گذاری تراکها …………………………………………… ١۶٠
متصل نمودن افکتها ………………………………………………………………….. ١۶١
١۶١ ……………………………………………………………………………… insert
١۶٢ ………………………………………………………………………. send/ return
١٣
پردازنده های ديناميک ……………………………………………………………….. ١۶٢
١۶٣ ……………………………………………………. compressor/ limiters معرفی
کمپرسور چند بانده ……………………………………………………………….. ١۶٣
کاربرد کمپرسور …………………………………………………………………. ١۶۴
١۶۴ ………………………………………… compressor نمونه هايی از کاربردهای
وکال اصلی ……………………………………………………………………….. ١۶۴
وکال پشتيبان يا همخوان ………………………………………………………….. ١۶۵
گيتار الکتريک ……………………………………………………………………. ١۶۵
گيتار بيس …………………………………………………………………………. ١۶۶
گيتار آکوستيک و سازهای زهی …………………………………………………. ١۶۶
١۶۶ ……………………………………………………………… horns سازهای بادی
پيانو ……………………………………………………………………………….. ١۶٧
سازهای زهی کلاسيک …………………………………………………………… ١۶٧
صدای کيک درام …………………………………………………………………. ١۶٧
١۶٧ ……………………………………………………………….. snare drum صدای
١۶٨ ………………………………………………………………. hand drums صدای
١۶٨ ………………………………………………………. percussion صدای پرکاشن
١۶٨ ……………………………………………………………………….. GATES پردازنده
١۶٩ …………………………………………………………….. gate کاربرد پردازنده
١۶٩ ……………………………………………………………………. EXPANDER پردازنده
١٧٠ ………………………………………………………………………….. REVERB افکت
١٧٠ ……………………………………………………………… reverb کاربرد افکت
١٧٠ …………………………………………………………………………… DELAY افکت
١٧١ ………………………………………………………………. delay کاربرد افکت
١٧١ ………………………………………………………………….. PITCH SHIFTING افکت
١٧٢ …………………………………………………………………………. CHORUS افکت
١٧٢ ……………………………………………………………… chorus کاربرد افکت
افکتهای شبيه ساز …………………………………………………………………….. ١٧٢
شبيه ساز ميکروفون ……………………………………………………………… ١٧٢
شبيه ساز آمپلی فاير ………………………………………………………………. ١٧٣
١٧۴ …………………………………………………………………… فصل ١۵
ترفندهايی برای آهنگسازی ………………………………………………. ١٧۴
١۴
مقدمه
در اين کتاب فناوری مورد استفاده در استوديوهای موسيقی خانگی به همراه تکنيکهای
رکورد تراکهای يک آهنگ در اين استوديوها را می آموزيد. در مورد انواع سيستمهای
رکورد ديجيتال موجود شامل سيستم های مبتنی بر کامپيوتر و نيز سيستم های
می نامند و نيز رکوردرهای تکی که (studio-in-a-box رکوردر/ميکسر ( که آنها را
به ميکسر و افکتهای جداگانه نياز دارند مطالب مفيدی را خواهيد آموخت.
با مهارتهای لازم برای ايجاد رکوردهای با کيفيت بالا آشنا می شويد. برخی از اين
مهارتها عبارتند از :
ريزه کاری های استفاده از وسايل گوناگون استوديويی
تکنيکهای مهندسی ضبط صدا شامل انتخاب ميکروفون مناسب و تنظيم مکان آنها.
مفاهيم و اصول رکورد چند تراک و ميکس و مسترينگ آهنگ.
روشهای جمع کردن يک آهنگ و شيوه انتشار تک آهنگ يا آلبوم.
در اين کتاب من فرض نموده ام که :
شما علاقمند هستيد تا آثار موسيقی تان را خودتان رکورد نماييد.
اينکه از سيستم های مبتنی بر کامپيوتر در استوديوی خانگی تان استفاده می کنيد.
چيزی که در حال حاضر بشدت رايج است.
اينکه شما در زمينه ضبط استوديويی تازه کار هستيد و تجربه حرفه ای در اين
زمينه نداريد.
اينکه شما حداقل يک ساز را می نوازيد و يا لااقل با سازها و شيوه توليدصدا توسط
آنها آشنا هستيد.
اينکه شما برای علاقه شخصی يا برای عرضه در بازار موسيقی مايليد کارهای مربوط
به رکورد و ميکس و مستر آهنگ و آلبومتان را خودتان انجام دهيد.
١۵
اين کتاب طوری طراحی شده تا بتوانيد اطلاعات مورد نظرتان را در هر زمينه خيلی
سريع پيدا کنيد.کتاب چند بخش دارد و در هر بخش چند فصل داريم.در بخش اول با
وسايل و ابزارهای رايج در استوديوهای خانگی و شيوه بکارگيری آنها آشنا می شويد.
در بخش دوم عمليات عمومی رکورد آهنگ در استوديوهای خانگی را می آموزيد.
در بخش سوم ياد می گيريد تا از اجرای سازها در يک استوديوی خانگی بهترين
صدا را بدست آورده و رکورد نماييد. در بخش چهارم تکنيکهای رکورد چند تراک
را می آموزيد. در بخش پنجم به شما ياد می دهم چگونه آهنگ رکورد شده در
استوديوی خانگی را جمع نموده و به يک آهنگ قابل انتشار تبديل نماييد.
کتاب طوری طراحی شده که می توانيد از ابتدا تا انتها مطالب آن را مطالعه نموده يا
اگر بر موضوعات خاصی تمرکز داريد می توانيد يکراست به فصل مربوط به همان
موضوع مراجعه نموده و مطالعه نماييد.
١۶
بخش ١
اصول استوديوی موسيقی خانگی
در اين بخش اصول ايجاد يک استوديوی موسيقی خانگی و شيوه رکورد
موسيقی دراين استوديو ها را می آموزيد.
در فصل ١ مروری دارم بر آنچه برای يک استوديوی موسيقی خانگی نياز
داريد و اينکه رکورد موسيقی در اين استوديو ها چگونه انجام می شود.
در فصل ٢ انواع سيستمهای رکورد ديجيتال را معرفی می کنم و شما را
راهنمايی می کنم تا بر اساس نياز و بودجه ای که داريدبهترين سيستم را
انتخاب نماييد.
در فصل ٣ روش تنظيم و استقراراستوديو را به شما آموزش می دهم تا هم
کار کردن در محيط استوديوبرای شما راحت باشد هم بهترين صدای ممکن
را بدست آوريد

تالیف : داریوش فرسایی

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “همه چیز درباره ساخت استودیوی موسیقی خانگی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محصولات مشابه

محصولات اخیرا بازدید شده

محصولات یافت نشد

سایت الو وی اس تی را فالو کنید

ارتیست شو

کانال رسمی سایت الو وی اس تی

درخواست vst
درخواست vst
آیا درخواست vst و برنامه دارید ؟
ثبت درخواست
درخواست vst و برنامه مورد نظر شما ثبت شد . در صورت تایید در سایت قرار خواهد گرفت