جعبه آموزش فارسی میکس حرفه ای آهنگ

جعبه آموزش فارسی میکس حرفه ای آهنگ

کتاب + 73 فیلم آموزشی فارسی
جعبه آموزشی فارسی جدید میکس آهنگ منتشر شد کتاب همرام با 1 دی وی دی کامل آموزش تصویری

50,000تومان

28 در انبار

جعبه آموزش فارسی میکس حرفه ای آهنگ

هم اکنون میتوانید جعبه آموزش فارسی جدید میکس حرفه ای آهنگ را کتاب همراه با دی وی دی 73 فیلم آموزشی با قیمت مندرج در پشت جلد از فروشگاه الو وی اس تی به طور آنلاین و راحت تهیه نمایید

تالیف : داریوش فرسایی

آنچه در این مجموعه خواهید آموخت به صورت فهرست وار برای شما درج میکنیم :

مقدمه ………………………………………………………………………………………. ١١
ميکس در استوديو های کوچک ………………………………………………………… ١١
١٢ …………………………………………………………………………………….. فصل ١
ميکس آهنگ چيست ؟ ……………………………………………………………………. ١٢
ميکس يک حلقه از زنجير است ………………………………………………………… ١٢
ميکس چيست ؟ ………………………………………………………………………….. ١٣
ميکس خلاق يا تکنيکی …………………………………………………………………. ١۴
ميکس هوشمندانه ……………………………………………………………………….. ١۵
شروع کار ميکس ……………………………………………………………………….. ١۵
فرايند ميکس آهنگ ……………………………………………………………………… ١۶
١٧ …………………………………………………………………………………….. فصل ٢
مانيتورينگ صدای ميکس ……………………………………………………………….. ١٧
کاربرد مانيتورها ……………………………………………………………………….. ١٧
شيوه استقرار مانيتورها ……………………………………………………………… ١٨
مانيتورينگ استريو ……………………………………………………………………… ١٩
تنظيم اتاق ميکس …………………………………………………………………….. ١٩
کنترل ويبره ………………………………………………………………………….. ٢٠
کنترل نويز …………………………………………………………………………… ٢٠
شکل اتاق …………………………………………………………………………….. ٢٠
کنترل انعکاس صدا …………………………………………………………………. ٢٠
انعکاسهای آکوستيک ………………………………………………………………… ٢٠
هدفون ها ………………………………………………………………………………… ٢١
٢١ ………………………………………………………………………………. GROT BOX
٢٢ …………………………………………………………………………………….. فصل ٣
آماده شدن برای ميکس ………………………………………………………………….. ٢٢
کار ميکس را از ساخت آهنگ جدا کنيد ………………………………………………… ٢٣
۴
ايجاد فايلهای صوتی از تراکها ……………………………………………………… ٢٣
سازماندهی تراکها …………………………………………………………………… ٢٣
اهميت رنگها و نشانه ها در عمليات ميکس ……………………………………….. ٢۴
تقسيم بندی زمان آهنگ ……………………………………………………………… ٢۴
موشکافی در پروژه …………………………………………………………………. ٢۴
تکه تکه کردن محتوی تراک ……………………………………………………………. ٢۵
تنظيم ميکسر …………………………………………………………………………….. ٢٧
افکتهای سراسری ……………………………………………………………………. ٢٧
افکتهای خاص ……………………………………………………………………….. ٢٧
شنيدن افکتها …………………………………………………………………………. ٢٨
٢٨ …………………………………………………………………………………… solo
٢٨ ………………………………………………………………………………. looping
٢٩ …………………………………………………………………………………….. فصل ۴
ايجاد تعادل ………………………………………………………………………………… ٢٩
کار را با مهمترين قطعه شروع کنيد ……………………………………………………. ٢٩
کار را با مهمترين ساز شروع کنيد …………………………………………………….. ٣٠
متعادل سازی ساده ………………………………………………………………………. ٣١
٣١ …………………………………………………………………. high‐pass فيلترهای
عمليات پن ……………………………………………………………………………….. ٣٢
پن کردن رکوردهای مونو ………………………………………………………….. ٣٢
تنظيم شدت صداها ………………………………………………………………………. ٣٣
تعادل و توازن …………………………………………………………………………… ٣۴
٣۵ ……………………………………………………………………………….. Drums
گيتار بيس ……………………………………………………………………………. ٣۶
گيتارهای ريتم ……………………………………………………………………….. ٣٧
سمپل ها و لوپ ها …………………………………………………………………… ٣٧
وکال اصلی ………………………………………………………………………….. ٣٧
وکال پشت زمينه يا همخوان ………………………………………………………… ٣٨
گيتار اصلی ………………………………………………………………………….. ٣٨
کل ميکس …………………………………………………………………………….. ٣٩
ملاحظات مربوط به تراکهای استريو ………………………………………………. ٣٩
متعادل سازی پيشرفته …………………………………………………………………… ۴٠
شدت صدا ……………………………………………………………………………. ۴٢
رکورد حرفه ای …………………………………………………………………….. ۴٣
۵
شانس مساوی پن …………………………………………………………………….. ۴٣
۴۴ ………………………………………………………………………. mute تنظيمات
۴۵ …………………………………………………………………………………….. فصل ۵
و ديناميک ها …………………………………………………….. ۴۵ LIMITER کمپرسور و
اهداف کاربرد کمپرسور ………………………………………………………………… ۴۵
درج پردازنده ……………………………………………………………………………. ۴۶
کدام تراکها به کمپرس نياز دارند؟ ……………………………………………………… ۴۶
باريک نمودن دامنه ديناميک …………………………………………………………… ۴۶
فناوری های کمپرسور ………………………………………………………………. ۴٧
۴٨ …………………………………………………………….. tube کمپرسورهای نوع
کمپرسورهای ديجيتال ……………………………………………………………….. ۴٨
کمپرس با دو کنترل ……………………………………………………………………… ۴٩
۴٩ ………………………………………………… threshold‐ makeup gain کنترلهای
۴٩ ……………………………………………………………………………. Threshold
۴٩ ……………………………………………………………………… Peak reduction
۵٠ …………………………………………………………………………… Input gain
۵٠ ………………………………………………………………… makeup gain کنترل
ساير کنترلهای کمپرسور ……………………………………………………………….. ۵٠
۵٠ …………………………………………………………………………………. Ratio
۵٢ …………………………………………………………………. attack سرعت عمل
۵٢ …………………………………………………………. release سرعت توقف عمل
امکانات اضافی …………………………………………………………………………. ۵٢
۵٣ ………………………………………………………………………………….. Auto
۵٣ …………………………………………………………………………………. Knee
۵۴ …………………………………………………………………………. Look ahead
۵۴ ……………………………………………………………. attack-release کنترلهای
اولين گام های پردازش …………………………………………………………………. ۵۴
زمانی که کمپرسور دوای درد نيست ………………………………………………….. ۵۵
دستکاری تنظيمات کمپرسور …………………………………………………………… ۵۵
زنجيره کمپرسورها …………………………………………………………………….. ۵۵
احتياط ……………………………………………………………………………………. ۵۵
مقادير عددی …………………………………………………………………………. ۵۵
رابط کاری کمپرسورها ………………………………………………………………… ۵۶
پارامترهای کمپرسور ……………………………………………………………….. ۵۶
۶
کمپرس موازی ………………………………………………………………………. ۵۶
بازگشت به تعادل ……………………………………………………………………. ۵۶
استراتژی ميکس برای کمپرس …………………………………………………………. ۵٧
اصلاح ……………………………………………………………………………….. ۵٧
نويز گيری …………………………………………………………………………… ۵٨
سين ها و شين ها و پ ها …………………………………………………………… ۵٨
متعادل سازی ……………………………………………………………………………. ۵٩
برجسته سازی ……………………………………………………………………….. ۶٠
کمپرسورهای چندبانده ………………………………………………………………….. ۶١
۶١ ……………………………………………………… EXPANSION / GATING/ LIMITER
۶١ ………………………………………………………………….. Expansion/ gating
افزايش دامنه ديناميک صدا …………………………………………………………. ۶٢
درج پردازنده ها و پارامترهای آنها…………………………………………………….. ۶٣
پردازش موازی ……………………………………………………………………… ۶٣
۶۴ ……………………………………………………………. threshold پارامتر آستانه
۶۴ ………………………………………………………………………… slope پارامتر
۶۴ ……………………………………………………………………….. attack پارامتر
۶۵ ………………………………………………….. release/ fade/ decay پارامترهای
۶۵ …………………………………………………………………………. hold پارامتر
۶۵ ……………………………………………………………………….. range پارامتر
۶۵ ………………………………………… EXPANDER/GATING استراتژهای ميکس برای
اصلاحات …………………………………………………………………………….. ۶۵
متعادل سازی ………………………………………………………………………… ۶۶
برجسته نمايی ………………………………………………………………………… ۶٧
قدرت سايد چين ……………………………………………………………………… ۶٨
۶٩ …………………………………………………………………………………….. فصل ۶
۶٩ …………………………………………………………… DISTORTION تغيير شکل صدا
کاربردهای تغيير شکل صدا ……………………………………………………………. ۶٩
تغيير شکل شدت صدا …………………………………………………………………… ٧٠
فرايند ايجاد تغيير شکل صدا ……………………………………………………………. ٧٠
تغيير شکل هارمونيک ………………………………………………………………….. ٧٢
٧٣ ………………………………………………………………………. Hard clipping
٧۴ ………………………………………………………………………… Soft clipping
تغيير شکل درون وسيله ای …………………………………………………………. ٧۵
٧
وسايل ايجاد تغيير شکل صدا …………………………………………………………… ٧۵
استراتژی ميکس برای تغيير شکلها ……………………………………………………. ٧٧
اصلاحات …………………………………………………………………………….. ٧٧
پيشگيری …………………………………………………………………………….. ٧٧
استتار کردن …………………………………………………………………………. ٧٧
متعادل سازی ………………………………………………………………………… ٧٨
اختصاص دادن اسپکتروم …………………………………………………………… ٧٨
کنتراست ……………………………………………………………………………… ٧٨
برجسته سازی ……………………………………………………………………….. ٧٨
کشش غير ارادی …………………………………………………………………….. ٧٨
جلب توجه ……………………………………………………………………………. ٧٩
فراتر از واقعيت …………………………………………………………………….. ٧٩
٨٠ …………………………………………………………………………………….. فصل ٧
اکولايزر ……………………………………………………………………………………. ٨٠
ماسک شدن فرکانسها و تعادل ميکس …………………………………………………. ٨٠
ابزارهای دستکاری در اکولايزرها ……………………………………………………. ٨١
انتخاب دامنه فرکانس ……………………………………………………………….. ٨١
٨٢ …………………………………………………………………. cut/boost کنترلهای
٨٢ ……………………………………………………………………………… Q کنترل
اکولايزرهای چند بانده ………………………………………………………………….. ٨٢
٨٣ ……………………………………………………… SEMI PARAMETRIC اکولايزرهای
٨۴ ……………………………………………………………….. PROGRAM EQ اکولايزر
٨۴ …………………………………………………………………. PARAMETRIC اکولايزر
٨۴ ………………………………………………………………… GRAPHIC EQ اکولايزر
٨۵ ………………………………………………………………….. shelf اکولايزر نوع
٨۵ ………………………………………………………………… filters اکولايزر نوع
کدام بهتر است؟ ……………………………………………………………………… ٨۵
٨۵ …………………………………………………………………………. shelving EQ
فيلترها ………………………………………………………………………………… ٨۶
شيوه درج اکولايزر …………………………………………………………………….. ٨٨
ابزارها و تکنيکهای اصلی اکولايز در ميکس …………………………………………. ٨٨
٨٨ ……………………………………………………… shelf اصول اجرای فيلتر های
تکنيکها ………………………………………………………………………………….. ٨٩
٨٩ …………………………………………………………….. EQ اکولايز کردن بدون
٨
پيدا کردن باند فرکانس مورد نظر ………………………………………………….. ٨٩
٩٠ …………………………………………………………….. EQ : استراتژی های ميکس
اصلاحات …………………………………………………………………………….. ٩٠
هوا و هيس ها ……………………………………………………………………….. ٩٠
ويزويز ……………………………………………………………………………….. ٩٠
همهمه و وز وز ……………………………………………………………………… ٩١
اصلاحات عمومی …………………………………………………………………… ٩١
متعادل سازی ………………………………………………………………………… ٩٢
تضعيف و تقويت های مکمل ……………………………………………………….. ٩٢
برجسته سازی ……………………………………………………………………….. ٩٢
صدای خواننده ……………………………………………………………………….. ٩٣
٩۴ ………………………………………………………………….. snare drum صدای
٩۴ ……………………………………………………………… kick/bass drum صدای
صدای گيتار الکتريک ………………………………………………………………. ٩۵
گيتار آکوستيک ………………………………………………………………………. ٩۶
گيتار بيس الکتريک …………………………………………………………………. ٩۶
صدای پيانو ………………………………………………………………………….. ٩۶
٩٨ …………………………………………………………………………………….. فصل ٨
٩٨ …………………………………………………………………………….. REVERB افکت
ادغام………………………………………………………………………………….. ٩٩
تن صدا ………………………………………………………………………………. ٩٩
٩٩ ………………………………………………………………………………. Sustain
پهنای استريو ………………………………………………………………………… ٩٩
درج پردازنده ……………………………………………………………………………. ٩٩
پارامترها ……………………………………………………………………………… ١٠٠
١٠٠ ………………………………………………………………… pre delay پارامتر
١٠٠ ………………………………………………………………. reverb time پارامتر
١٠٠ ………………………………………………………………… bass ratio پارامتر
١٠٠ …………………………………………………………… mix/ wet – dry پارامتر
وسايل ايجاد ريورب ………………………………………………………………….. ١٠٠
استراتژی های ميکس برای ريورب ………………………………………………… ١٠١
اصلاح …………………………………………………………………………….. ١٠١
متعادل سازی ……………………………………………………………………… ١٠١
برجسته نمايی ……………………………………………………………………… ١٠٢
٩
کاربرد افکت برای شبيه سازی محيط اجرا …………………………………………. ١٠٢
کاربرد افکت ريورب برای ادغام ……………………………………………………. ١٠٣
کاربرد افکت ريورب برای تن صدا …………………………………………………. ١٠٣
١٠٣ ……………………………………………….. SUSTAIN اجرای افکت ريورب برای
اجرای افکت ريورب برای افزايش پهنای استريو …………………………………. ١٠۴
١٠۵ …………………………………………………………………………………… فصل ٩
١٠۵ …………………………………………………………………………….. DELAY افکت
پارامترها ……………………………………………………………………………… ١٠۵
کنترلهای اصلی …………………………………………………………………… ١٠۶
١٠۶ …………………………………………………………………. delay time کنترل
١٠۶ ……………………………………………………………… regeneration کنترل
١٠۶ …………………………………………………………….. low pass filter کنترل
١٠٧ ……………………………………………………………….. modulation کنترل
١١٠ ……………………………………………………………………. DELAY درج افکت
برای استريو ………………………………………………….. ١١٠ DELAY کاربرد افکت
١١٠ ……………………………………….. DELAY استراتژی های ميکس برای پردازنده
اصلاحات ………………………………………………………………………….. ١١٠
متعادل سازی ……………………………………………………………………… ١١١
برجسته نمايی ……………………………………………………………………… ١١٢
١١٢ …………………………………………………………………………… Flanger
١١۴ …………………………………………………………………………………. فصل ١٠
١١۴ …………………………………………………………………………….. PITCH SHIFT
١١۴ ………………………………………………….. PITCH CORRECTION پردازنده های
پارامترها ……………………………………………………………………………… ١١۵
١١۵ ……………………………………………………….. cents يا semitone پارامتر
١١۵ ………………………………………………………………….. formant پارامتر
١١۵ ………………………………………. PITCH SHIFTING استراتژی های ميکس برای
اصلاح …………………………………………………………………………….. ١١۵
متعادل سازی ……………………………………………………………………… ١١۶
برجسته نمايی ……………………………………………………………………… ١١۶
١١٧ …………………………………………………………………………………. فصل ١١
دستکاری استريو ميکس ……………………………………………………………….. ١١٧
١٠
تنظيم آهنگ …………………………………………………………………………… ١١٧
دستکاری گستردگی استريو ………………………………………………………….. ١١٧
افزودن گستردگی استريو برای تراکهای مونو ………………………………………. ١١٨
١١٨ …………………………………………………. DELAY تغيير استريو به کمک افکت
١١٩ ……………………………………………… PITCH SHIFTING تغيير استريو به کمک
١١٩ ………………………………. STEREO IMAGER/ENHANCER تغيير استريو به کمک
١٢٠ …………………………………………………………………………………. فصل ١٢
اتوماسيون ميکس ………………………………………………………………………. ١٢٠
چرا اتوماسيون ……………………………………………………………………….. ١٢٠
اتوماسيون برای کدام پارامتر؟ ………………………………………………………. ١٢١
امکانات اتوماسيون …………………………………………………………………… ١٢٢
ايجاد لين اتوماسيون ………………………………………………………………. ١٢٢
اجرای تغييرات به کمک کنترلها ………………………………………………… ١٢٣
اجرای تغييرات به کمک ابزار قلم ………………………………………………. ١٢٣
اديت اطلاعات اتوماسيون ………………………………………………………… ١٢٣
برای ميکس دان آماده شويد ………………………………………………………….. ١٢۴
١١
مقدمه
قبل از انتشار اين مجموعه در زمينه کار ميکس مجموعه “جعبه آموزش ميکس و مسترينگ حرفه
ای ” را ارائه داده ام . مجموعه جديد و مجموعه قبلی مکمل يکديگر هستند. در هر يک کار ميکس
را با رهيافتی متفاوت بررسی نموده ام . به همين دليل با وجود مطالب مشترک بين دو مجموعه
آنها جايگزين هم نيستند بلکه مکمل يکديگر هستند.
برای استفاده کامل از آموزشهای اين مجموعه لازم است که مطالب درج شده در کتاب توام با
فيلمهای آموزشی استفاده شوند چون بسياری از مطالبی که در کتاب آمده اند در فيلمهای آموزشی
به آنها اشاره ای نشده و برعکس بسياری از نکاتی که در فيلمهای آموزشی ارائه شده در کتاب به
آنها اشاره ای نشده است.
ميکس در استوديو های کوچک
در اين کتاب ياد می گيريد که به کيفيت ميکس های ايجاد شده در استوديوهای حرفه ای توسط
موفق ترين توليد کنندگان موسيقی در يک استوديوی کوچک خانگی دست يابيد. اطلاعات و
تکنيکهايی که در اين مجموعه می آموزيد وابسته به يک وسيله يا سيستم يا نرم افزار خاص نيستند
و در هر شرايطی می توانيد از اين اصول برای ميکس آهنگتان استفاده نماييد . فرقی نمی کند که
با کدام يک از نرم افزارهای زير کار می کنيد:
Cubase‐ digital performer‐ live‐ logic‐ pro tools‐ reaper‐reason‐ sonar‐fl
studio‐ …
همه اصول و روشها و تکنيکهای ميکس که در اين مجموعه می آموزيد با هر يک از اين نرم
افزارها يا وسايل سخت افزاری استوديويی قابل اجرا هستند. در اين مجموعه تاکيد بر اصول و
تکنيکها و ترفندهای حرفه ای در کار ميکس است و به همين دليل تاکيد خاصی بر يک نرم افزار
يا وسيله خاص وجود ندارد. به اين ترتيب شما در هر موقعيتی که هستيد و با هر وسيله يا نرم
افزاری که در اختيار داريد می توانيد يک ميکس کاملا حرفه ای و تجاری ارايه دهيد

مولف : داریوش فرسایی

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “جعبه آموزش فارسی میکس حرفه ای آهنگ”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محصولات مشابه

محصولات اخیرا بازدید شده

محصولات یافت نشد

سایت الو وی اس تی را فالو کنید

ارتیست شو

کانال رسمی سایت الو وی اس تی

درخواست vst
درخواست vst
آیا درخواست vst و برنامه دارید ؟
بعدی
برای تایید درخواست شما شماره موبایل ثبت نامی شما ضروری است
بازگشت
ثبت درخواست
درخواست vst و برنامه مورد نظر شما ثبت شد و در صورت تایید به زودی در سایت قرار خواهد گرفت . نکته : درخواستهای فاقد شماره موبایل واقعی و صحیح هرگز بررسی نخواهند شد