جعبه آموزش فارسی سونار Sonar X2,X3
حراج!

جعبه آموزش فارسی سونار Sonar X2,X3

کتاب+ دی وی دی 156 فیلم آموزشی فارسی

جعبه آموزش فارسی آخرین ورژن سونار +156 فیلم فارسی آموزشی سونار ایکس 2 و ایکس 3 همگی در جعبه آموزشی فارسی سونار جدید x2 و x3

27,000تومان

82 در انبار

جعبه آموزش فارسی سونار Sonar X2,X3 

توجه : از تاریخ 1398/7/1 و در راستای اقتصاد مقاومتی و صرفه جویی کاغذ ، این محصول شامل dvd فیلمهای آموزشی + کتاب مجازی الکترونیکی با پسوند EXE قابل اجرا در ویندوز میباشد و کتاب کاغذی حذف گردیده است

کتاب آموزش فارسی آخرین ورژن سونار +156 فیلم فارسی آموزشی سونار ایکس 2 و ایکس 3  به مدت 16 ساعت فیلم آموزشی فارسی همگی در جعبه آموزشی فارسی سونار جدید x2 وx3

Sonar x2 x3

برخی امکانات جدید سونار

تبدیل دقیق اطلاعات صوتی به MIDI
امکان نت نویسی بر اساس گام ها
اضافه شدن melodyne به افکتهای برنامه
اضافه شدن وسایل نرم افزاری تولید صدا با استفاده از سمپلهای صوتی
امکانات پیشرفته کار با انواع لوپها

تالیف : استاد داریوش فرسایی

هم اکنون میتوانید جعبه آموزش جدید جعبه آموزش فارسی سونار Sonar X2,X3 را از فروشگاه آنلاین کیوبیس با قیمت روی جلد 30 هزار تومان به آسانی تهیه نمایید

فهرست مطالب این جعبه آموزش فارسی :

جعبه آموزش ………………………………………………………………………………… ١
١ ………………………………………………………………………………. SONAR X2, X3
١۴ …………………………………………………………………………………….. فصل ١
مديريت برنامه و پروژه …………………………………………………………………. ١۴
باز کردن فايل پروژه ……………………………………………………………………. ١۴
تنظيمات کارت صوتی در برنامه ………………………………………………………. ١۵
١۶ ……………………………………. ( SONAR X تنظيم خودکار درايور صوتی (جديد در 3
تنظيم ورودی و خروجی تراکها در پروژه ……………………………………………. ١۶
کنترلهای اصلی تراکها ………………………………………………………………….. ١٧
ذخيره فايل پروژه ……………………………………………………………………….. ١٨
ها …………………………………………………………………………. ١٩ VST مديريت
افزودن يک پوشه برای اسکن ………………………………………………………. ٢٠
های جديد ……………………………………………………………… ٢٠ VST معرفی پوشه
ها در برنامه …………………………………………………….. ٢٠ vst تنظيم عملکرد
های انفرادی …………………………………………………….. ٢١ vst تنظيم عملکرد
ها ……………………………………………………….. ٢١ vst مديريت نمايش اسامی
٢٢ …………………………………………………. ( SONAR X جديد در 3 ) VST پشتيبانی از 3
بيرونی ……………………………………………………. ٢٣ MIDI تنظيم ارتباط با وسايل
٢۴ …………………………………. MIDI نسبت دادن وسايل به پورتها و کانالهای خروجی
٢۴ ………………………. ( SONAR X با صدای پيش فرض(جديد در 3 MIDI اجرای فايلهای
وارد نمودن مشخصات وسيله به برنامه سونار ………………………………………… ٢۵
هماهنگ سازی سونار با ساير وسايل ……………………………………………… ٢۵
تنظيم ساعت زمان بندی برنامه …………………………………………………………. ٢۶
٢٧ …………………………………………………………………… MIDI هماهنگ سازی
٢٧ …………………………………………….. slave تنظيم سونار بعنوان برنامه پيرو
تنظيم برنامه سونار به عنوان وسيله مستر …………………………………………. ٢٨
٢٨ ………………………………….. smpte/ midi time code هماهنگ سازی بروش
٢٩ …………………………………………………………………………………….. فصل ٢
محيط کاری برنامه ………………………………………………………………………… ٢٩
۴
٣٠ ………………………………………………………………… CONTROL BAR نوار کنترل
ماژولهای داخل نوار کنترل …………………………………………………………. ٣٠
اجزای اصلی محيط کاری ………………………………………………………………. ٣٢
٣٢ ………………………………………………………….. control bar نوار کنترل يا
٣٢ …………………………………………………………… track view نمای تراک يا
٣٢ ………………………………………………….. inspector پانل تنظيمات تراکها يا
٣٣ ……………………………………………………………. multi dock پانل پايينی يا
٣٣ ……………………………………………………………. browser پانل مرورگر يا
٣٣ ………………………………………………………………….. TRACK VIEW پانل تراکها
٣٣ ……………………………………………………………. CONSOLE VIEW پانل ميکسر يا
٣۴ ……………………………………………………………….. BROWSER پانل مرورگر يا
٣۵ …………………………………………………………………………………….. فصل ٣
رکورد اطلاعات……………………………………………………………………………. ٣۵
بازکردن يا ايجاد يک پروژه ……………………………………………………………. ٣۶
تنظيم کليد موسيقی و کسر ميزان آهنگ ……………………………………………….. ٣۶
تنظيم مترونوم و سرعت آهنگ …………………………………………………………. ٣۶
سرعت نمونه گيری و کيفيت ذخيره اطلاعات صوتی …………………………………. ٣٧
٣٨ ………………………………………………….. sony wave‐ پشتيبانی از فرمت 64
٣٨ ………………………………………………….. MIDI تنظيم زمان بندی برای اطلاعات
آماده شدن برای رکورد …………………………………………………………………. ٣٩
تنظيم شيوه رکورد …………………………………………………………………… ٣٩
۴٠ ………………………………………………………………. sound on sound شيوه
۴٠ ……………………………………………………………………… overwrite شيوه
۴٠ ……………………………………………………………………. auto punch شيوه
تنظيم مسير ورودی اطلاعات ………………………………………………………….. ۴٠
قرار دادن تراکها در وضعيت رکورد ………………………………………………….. ۴١
۴٢ …………………………………………………………………… MIDI رکورد اطلاعات
ويژگی آرپژ ……………………………………………………………………………… ۴٢
رکورد اطلاعات صوتی ………………………………………………………………… ۴٣
مانيتورينگ صدای تراکها ……………………………………………………………… ۴٣
رکورد به روش لوپ ……………………………………………………………………. ۴۴
رکورد به روش پانچ ……………………………………………………………………. ۴۵
۵
۴۶ ……………………………… ( SONAR X رکورد چند برداشت در يک تراک (جديد در 3
۴۶ ………………………………………………………………. COMPING روشهای رکورد
کشيدن برداشتها بين لاين ها و تراکها ………………………………………………. ۴٨
۴٨ ……………………………………………………… STEP RECORD به روش MIDI رکورد
۴٩ ………………………………… ( SONAR X جديد در 3 ) MIDI کنترل اجرای زنده کيبورد
رکورد همزمان چند اجرا در چند تراک جداگانه……………………………………….. ۵١
۵٢ …………………………………………………………………………………….. فصل ۴
وارد کردن اطلاعات به پروژه ……………………………………………………………. ۵٢
وارد نمودن فايلهای صوتی …………………………………………………………….. ۵٢
۵٣ …………………………………………………. broadcast wave فايلهای با فرمت
وارد نمودن اطلاعات از يک پروژه ديگر سونار ……………………………………… ۵٣
۵۴ …………………………………………………………………………. OMF فايلهای
۵۴ ………………………………………………………………… MIDI وارد نمودن فايلهای
۵۶ …………………………………………………………………………………….. فصل ۵
کار با تراکها و کليپ ها …………………………………………………………………… ۵۶
ايجاد تراکها ……………………………………………………………………………… ۵۶
منوی کليک راست تراکها ………………………………………………………………. ۵٧
۵٧ ……………………………………… ( SONARX رنگ سفارشی برای تراکها (جديد در 3
رنگ سفارشی برای گذرگاهها ……………………………………………………… ۵٨
۵٨ ……………………………………………………………………. FOLDER تراکهای نوع
۶٠ ……………………………………………………………… TEMPO تغيير سرعت آهنگ
۶١ ………………………………………….. transport از طريق قسمت tempo تغيير
۶١ ……………………………. project از طريق فرمانهای داخل منوی tempo تغيير
۶١ ……………………………….. tempo تغيير سرعت آهنگ از طريق پنجره نمای
سازماندهی کليپ ها …………………………………………………………………….. ۶٢
روشهای انتخاب کليپ ها ……………………………………………………………. ۶٢
کپی و جابجا نمودن کليپها …………………………………………………………… ۶٣
مشخصات کليپ ها ……………………………………………………………………… ۶٣
نام ورنگ و محتوی کليپها …………………………………………………………. ۶۴
کليپ ها ………………………………………… ۶۵ TIME BSASE و TIME FORMAT مشخصات
۶۵ …………………………………………………….. aim assist خط زمان و ويژگی
۶
قفل نمودن کليپها …………………………………………………………………….. ۶۶
گروه بندی کليپ ها ………………………………………………………………….. ۶۶
۶٧ ……………………………………………………………………….. Nudge ويژگی
۶٨ ………………………………………………………………………… SNAP نشانگرها و
۶٨ ………………………………………….. track view نشان دادن خطهای راهنما در
۶٨ …………………………………………………………………………… SNAP تنظيمات
۶٩ ……………………………………………………………………… MARKERS نشانگرها
ايجاد يک نشانگر ……………………………………………………………………. ٧٠
انتقال به نشانگرها …………………………………………………………………… ٧٠
مديريت نشانگرها ……………………………………………………………………. ٧١
انتخاب يک بازه زمانی بر اساس نشانگرها ……………………………………….. ٧١
کليپهای پيوندی و لوپها ………………………………………………………………….. ٧١
يکی کردن چند کليپ و تقسيم يک کليپ به چند کليپ ……………………………… ٧٢
مديريت لين ها برای تراکها …………………………………………………………….. ٧٢
اجرای افکتها بر تراکها و کليپ ها ……………………………………………………… ٧٣
٧٣ ………………………………………………… ( SONAR X جديد در 3 ) REGION FX ويژگی
٧۴ …………………………………………… ( SONAR X جديد در 3 ) ARA پشتيبانی از
٧۵ ………………………………………………….. SLIP اديت کليپها به روش غير تخريبی
٧۵ …………………………………………………………………. CROSSFADE و FADE تنظيم
٧٧ …………………………………………………………………………………….. فصل ۶
٧٧ …………………………………………………………. BROWSER و INSPECTOR پانل
٧٧ …………………………………………………………………………… INSPECTOR پانل
٧٨ …………………………………………………………………………….. clip برگه
٧٩ …………………………………………………………………………… track برگه
٧٩ ………………………………………………………………………. PRO CHANNEL برگه
٨٠ …………………………………………….. post يا pre اجرای پردازشها به روش
کمپرسور …………………………………………………………………………….. ٨٠
اکولايزر ……………………………………………………………………………… ٨١
٨١ ……………………………………………………………………….. tube پردازنده
٨١ ………………………………………………………….. saturation knob پردازنده
٨١ ………………………………………………………… console emulator پردازنده
٨٢ ……………………………………………………………………. fx chain پردازنده
٧
٨٢ …………………………………………….. ( SONAR X اکولايزر تمام صفحه( جديد در 3
٨٢ …………………………………………… ( SONAR X جديد در 3 ) TAPE EMULATOR ماژول
٨٣ ……………………………………………………………………………. BROWSER پانل
٨٣ ………………………………………………………………………….. media برگه
٨۵ …………………………………………………………………………. plug‐in برگه
٨۵ …………………………………………………………………….. synth rack برگه
٨٧ …………………………………………………………………………………….. فصل ٧
ابزارها …………………………………………………………………………………….. ٨٧
معرفی ابزارهای عمومی ………………………………………………………………. ٨٧
فعال نمودن ابزارها ……………………………………………………………………… ٨٨
٨٩ …………………………………………………………………….. Ghosted ويژگی
٨٩ ………………………………………………………………………….. Select ابزار
٨٩ ………………………………………………………………………….. Move ابزار
٩٠ ……………………………………………………………………………. Edit ابزار
٩١ ………………………………………………………………………… Timing ابزار
٩١ ……………………………………………………………………………. Split ابزار
٩٢ ……………………………………………………………………… Draw ابزارهای
٩٢ ……………………………………………………………… Erase, Mute ابزارهای
٩٢ ………………………………………………………………………….. scrub ابزار
٩٣ …………………………………………………………………………. Smart ابزار
٩۴ …………………………………………………………………………………….. فصل ٨
اديت و افکت گذاری اطلاعات صوتی ……………………………………………………. ٩۴
پردازشهای اصلی صوتی ………………………………………………………………. ٩۵
٩۵ …………………………………………………. normalize‐ gain کاربرد فرمانهای
٩۶ ……………………………………………… dc offset و remove silence پردازش
٩٧ …………………………………………………………………….. fade پردازشهای
افکت گذاری کليپها ……………………………………………………………………… ٩٧
٩٨ ……………………………….. ( SONAR X جديد در 3 ) NOMAD FACTORY BLUE TUBES افکت
٩٨ …………. ( SONAR X جديد در 3 ) NOMAD FACTORY BLUEVERB DRV‐ افکت ريورب 2080
٩٨ …………………………………………………………….. GROOVE CLIPS کار با لوپها و
٩٩ ……………………………………………………………… LOOP CONSTRUCTION پنجره
٨
نشانگرهای برشها ………………………………………………………………… ١٠٠
لوپها ……………………………………………………………………………….. ١٠١
١٠١ …………………………………………………………………… Groove کليپهای
١٠١ ……………………………………………………….. GROOVE ايجاد و اديت کليپهای
اديت نمودن نشانگرهای برش در کليپ …………………………………………. ١٠٢
١٠٣ ………………………………………………TRACK در نمای PITCH کار با نشانگرهای
١٠٣ ……………………………………………………………………. REX کار با فايلهای
١٠۴ ………………………………………………………………… MIDI GROOVE کليپهای
١٠۴ …………………………………………………………….. bounce to clip فرمان
١٠۵ ……………………………………. stretched و audio snap ادغام همه کليپهای
١٠۵ ………………………………………………………………………. V‐ VOCAL ويژگی
١٠۶ ………………………………………………………………. v‐vocal رابط کاری
اصلاح نتهای اجرای صدا ……………………………………………………….. ١٠۶
اصلاح زمان بندی اجرای صدا ………………………………………………….. ١٠٧
١٠٧ ……………………………………………………… formant اصلاح جنس صدا
اصلاح ديناميک صدا …………………………………………………………….. ١٠٧
١٠٨ …………………………………………………………….. MIDI تبديل صدا به نتهای
١٠٨ ……………………………. ( SONARX جديد در 3 ) MIDI تبديل مستقيم صدا به نتهای
١٠٨ …………………………………… ( SONAR X جديد در 3 ) MELODYNE پردازش صدا با
١١٠ …………………………………………………………………………………… فصل ٩
١١٠ …………………………………………………………………….. MIDI اديت اطلاعات
١١١ …………………………………………………… EVENT INSPECTOR اديت اطلاعات با
١١١ ……………………………………………………………………… PIANO ROLL نمای
نت نويسی …………………………………………………………………………. ١١١
انتخاب نتها ………………………………………………………………………… ١١٢
اديت نتها …………………………………………………………………………… ١١٢
تنظيم و اديت اطلاعات کنترلی نتها ………………………………………………….. ١١٢
ترانسپوز کردن نتها ………………………………………………………………….. ١١٣
تغيير زمان اجرای نتها …………………………………………………………… ١١٣
تغيير زمان بندی اجرای نتها …………………………………………………………. ١١۴
١١۴ …………………………………………………………………… quantize فرمان
١١۵ …………………………………………………….. MIDI رعايت گامها در نت نويسی
٩
١١٧ ………………………………………………………………………… MIDI افکتهای
١١٨ …………………………………………………………………………………. فصل ١٠
١١٨ ………………………………………….. SOFT SYNTH وسايل نرم افزاری توليد صدا
١١٩ …………………………………………………………………… SYNTH تراکهای نوع
١١٩ …………………………………………………………….. SOFT SYNTH درج تراکهای
ايجاد يک وسيله با چند خروجی ……………………………………………………… ١٢١
به تراکهای صوتی …………………………………………….. ١٢١ SYNTH تبديل تراکهای
١٢١ …………………………………………. synth ميکس دان محتوی تراکهای نوع
ايجاد کنترلهايی برای اتوماسيون وسايل نرم افزاری ……………………………….. ١٢٢
برای يک تراک وسيله ……………………………………… ١٢٢ MIDI ايجاد يک خروجی
١٢٢ ……………………………………………………………………….. REWIRE ويژگی
١٢٣ …………………………………………………………… rewire درج يک وسيله
آشنايی با نرم افزارهای توليد صدا در برنامه ……………………………………….. ١٢۵
١٢۵ ……………………………………………… cakewalk sound center نرم افزار
١٢۵ …………………………………………………………….. drop zone نرم افزار
١٢۶ ………………………………………………………………… rapture نرم افزار
١٢٧ ……………………………………………………….. SI – bass guitar نرم افزار
١٢٧ ……………………………………………………………. SI‐ drum kit نرم افزار
١٢٨ ……………………………………………………… SI‐ string section نرم افزار
١٢٨ ……………………………………………………… rgc audio square نرم افزار
١٢٩ …………………………………………………………….. true piano نرم افزار
١٢٩ …….. ( SONARX جديد در 3 ) XLN AUDIO ADDICTIVE DRUM نرم افزار توليد صدای درام
١٢٩ …………… ( SONARX جديد در 3 ) AAS LOUNGE LIZARD SESSION نرم افزار صدای پيانو
١٢٩ … ( SONAR X جديد در 3 ) AAS STRUM ACOUSTIC SESSION سينتی سايزر گيتار آکوستيک
١٣٠ …………………………………………………………………………………. فصل ١١
١٣٠ …………………………………………………. MATRIX VIEW تنظيم آهنگ به کمک
١٣١ ……………………………………………………………… MATRIX رابط کاری نمای
١٣١ ………………………………………………………….. matrix نوار ابزار نمای
١٣٢ ………………………………………………………….. matrix سطرها در نمای
١٣٣ …………………………………………………………… matrix ستونها در نمای
١٣٣ …………………………………………………………… marix خانه ها در نمای
١٠
نسبت دادن الگوها به خانه ها ………………………………………………………… ١٣۴
به يک خانه يا ستون …………………………….. ١٣۴ midi control نسبت دادن يک
قرار دادن تنظيم نهايی در پروژه …………………………………………………….. ١٣۴
١٣۶ …………………………………………………………………………………. فصل ١٢
ميکس آهنگ ……………………………………………………………………………. ١٣۶
١٣٧ ………………………………………………………………. CONSOLE آشنايی با نمای
صدا سنج ها …………………………………………………………………………… ١٣٨
تنظيم صدا سنجها در نماهای گوناگون …………………………………………… ١٣٩
١٣٩ ……………………………………………………… midi صدا سنجهای تراکهای
١۴٠ ……………………………………… SOFT SYNTH کنترلهای ميکس تراکهای صوتی و
کانال مستر ……………………………………………………………………………. ١۴١
١۴١ ………………………………………………………………. MIDI کنترلهای تراکهای
١۴٢ …………………………………………………………………………. BUS گذرگاهها
اجرای کمپرسور و اکولايزر ………………………………………………………… ١۴٣
اجرای افکت ها ………………………………………………………………………. ١۴۴
سايد چين ……………………………………………………………………………… ١۴۵
کاربرد افکتهای بيرونی در ميکس …………………………………………………… ١۴۵
١۴٧ …………………………………………………………………….. FX CHAIN ويژگی
گروه بندی کنترلها در ميکس ………………………………………………………… ١۴٨
١۴٨ ……………………………………………………….. absolute گروههای مطلق
١۴٨ …………………………………………………………… relative گروهای نسبی
١۴٨ ………………………………………………………. custom گروههای سفارشی
ايجاد گروه بندی برای کنترلها……………………………………………………. ١۴٩
١۵٠ ……………………………………………….. REMOTE CONTROL تنظيم ريموت کنترل
١۵٠ ……………………………………………………………………….. learn گزينه
اتوماسيون ميکس …………………………………………………………………….. ١۵٠
روشهای اتوماسيون ………………………………………………………………. ١۵١
مدهای ايجاد اتوماسيون …………………………………………………………… ١۵١
لاين های اتوماسيون ………………………………………………………………. ١۵٢
اديت اطلاعات اتوماسيون ………………………………………………………… ١۵٣
به منحنی ها ……………………………………….. ١۵۴ midi تبديل اطلاعات کنترلی
ميکس دان همه تراکهای صوتی ……………………………………………………… ١۵۴
١١
فرمتهای خروجی از پروژه ………………………………………………………….. ١۵۵
موسيقی در سونار …………………………………………………………. ١۵۶ CD رايت
١۵٧ ……………………………………………………………… Cakewalk publisher
مديريت فايلهای پروژه ……………………………………………………………….. ١۵٧
١۵٨ …………………………………………………………… CWB ذخيره پروژه با فرمت
مکان ذخيره فايلهای صوتی ………………………………………………………. ١۵٩
١۵٩ ………………………………………………………….. CONSOLIDATE کاربرد فرمان
حذف فايلهای صوتی بدون استفاده در پروژه ……………………………………. ١۵٩
مقدمه مولف
١٢
sonar اين مجموعه شامل آموزش کامل نسخه های جديد برنامه
فيلمهای آموزشی است. مجموعه dvd است.مجموعه شامل کتاب و يک عدد
تهيه شده بود اما در آخرين روزها نسخه کرک sonar x بر اساس نسخه 2
به ايران رسيد. به همين دليل تمامی ويژگی های اضافه sonar x شده 3
شده در نسخه جديد را به اين مجموعه اضافه نمودم.نسخه جديد نسبت به
نسخه قبلی ساختار يکسانی دارد و فقط در برخی جنبه ها امکانات و ويژگی
های جديد اضافه شده است. در فهرست مطالب کتاب اين امکانات جديد را
برنامه x يا 3 x مشخص نموده ام. بنابراين فرقی نمی کند که از نسخه 2
سونار استفاده نماييد. در هر حال اين مجموعه آموزش کامل و کاربردی اين
برنامه را در اختيار شما قرار می دهد.
تلاش نموده ام تا آموزشهای قرار گرفته در اين مجموعه کاملا جنبه
کاربردی داشته باشند. در تمامی فصلها و قسمتهای مختلف کتاب و در
فيلمهای آموزشی بر جنبه های کاربردی استفاده از امکانات نرم افزار تاکيد
داشته ام. اما بايد توجه داشته باشيد که اين مجموعه برای آموزش کار با
برنامه سونار تهيه شده است. در اين مجموعه همه روشهای وارد نمودن و
رکورد و اديت و پردازش و افکت گذاری اطلاعات صوتی و روشهای وارد
و استفاده از انواع midi نمودن و رکورد و اديت و پردازش اطلاعات
ماشينهای نرم افزاری توليد صدا و تنظيم و اديت قطعات و پارتها و استفاده
از روشهای پيشرفته اديت اطلاعات صوتی و ابزارها و افکتها و روشهای
ميکس آهنگ را بطور کاملا کاربردی می آموزيد. اما روشها و تکنيکهای
ساخت آهنگ و ريتم سازی و تنظيم آهنگ و ميکس و مسترينگ آهنگ در
اين مجموعه آموزش داده نمی شوند. برای يادگيری موارد فوق مربوط به
جنبه های گوناگون ساخت يک آهنگ لازم است از ساير مجموعه های تهيه
شده توسط اينجانب استفاده نماييد.
البته بسياری از دست اندرکاران موسيقی در ايران همچنان از برنامه
برای انجام مراحل رکورد و ساخت موسيقی استفاده می کنند. Cubase
خود من هم اين برنامه را ترجيح می دهم اما به دليل کرک نشدن نسخه های
١٣
ما را cubase در ايران تداوم استفاده از 5 cubase جديد به خصوص 7
از کار با امکانات پيشرفته و جديد تعبيه شده در برنامه های ساخت موسيقی
محروم می سازد.خوشبختانه نسخه های جديد سونار کرک شده و بسادگی در
دسترس قرار دارند. امکانات و ابزارهای اضافه شده در اين برنامه در
نيز قرار دارند. اين امکانات شامل ساده تر شدن و حرفه ای تر cubase7
و افزايش توانايی برای اديت midi شدن عمليات رکورد اطلاعات صوتی و
انواع اطلاعات به خصوص اطلاعات صوتی و اضافه شدن نسل جديدی از
پردازشگرها و افکتها و اضافه شدن ماشينهای نرم افزاری جديد توليد صدا
که اغلب بر اساس سمپلها کار می کنند و صداهايی واقعی و زنده را توليد
می کنند و اضافه شدن افکتها و پردازشهای جديد مناسب برای کار ميکس و
مستر می باشد.
ناديده گرفتن اين همه امکانات اضافه شده در نسخه جديد سونار موجب پس
رفت شما در زمينه ساخت و تنظيم آهنگ می شود.به اعتقاد من فردی که
مايل است کار آهنگسازی را بطور حرفه ای ادامه دهد لازم است بتواند
همزمان از چند برنامه متفاوت برای انجام کارهای مختلف استفاده نمايد.
مثلا ساخت ريتم يا قطعات سينتی را در برنامه ريزن و رکورد و اديت
اطلاعات صوتی را در برنامه سونار و نت نويسی و رکورد اطلاعات
midi را در برنامه کيوبيس و تنظيم قطعات اجرا کننده صدای نتهای midi
را در برنامه سونار و تنظيم پارتهای آهنگ را در برنامه کيوبيس و افکت
گذاری ميکس تراکها را در برنامه سونار و…. انجام دهيد. با اين روش می
توانيد در همه جنبه های گوناگون ساخت يک آهنگ از بهترين روشها و
ابزارهای موجود در هر يک از برنامه های در دسترس استفاده نماييد.

تالیف : استاد داریوش فرسایی

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “جعبه آموزش فارسی سونار Sonar X2,X3”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محصولات مشابه

محصولات اخیرا بازدید شده

محصولات یافت نشد

سایت الو وی اس تی را فالو کنید

ارتیست شو

کانال رسمی سایت الو وی اس تی

درخواست vst
درخواست vst
آیا درخواست vst و برنامه دارید ؟
ثبت درخواست
درخواست vst و برنامه مورد نظر شما ثبت شد . در صورت تایید در سایت قرار خواهد گرفت