جعبه آموزش فارسی سمپلر کانتکت Native instrument Kontakt 5
حراج!

جعبه آموزش فارسی سمپلر کانتکت Native instrument Kontakt 5

کتاب + 10 ساعت فیلم آموزشی فارسی
برای اولین بار در ایران آموزش حرفه ای و کامل فارسی کار با سمپلر مشهور کانتکت Kontakt 5 برای شما هنرجویان عزیز منتشر شد

52,000تومان 29,800تومان

99999944 در انبار

جعبه آموزش فارسی سمپلر کانتکت Native instrument Kontakt 5

توجه : از تاریخ 1398/7/1 و در راستای اقتصاد مقاومتی و صرفه جویی کاغذ ، این محصول شامل dvd فیلمهای آموزشی + کتاب مجازی الکترونیکی با پسوند EXE قابل اجرا در ویندوز میباشد و کتاب کاغذی حذف گردیده است

برای اولین بار در ایران آموزش حرفه ای و کامل فارسی کار با سمپلر مشهور کانتکت Kontakt 5 برای شما هنرجویان عزیز منتشر شد

 جعبه آموزش فارسی سمپلر کانتکت Native instrument Kontakt 5

در اين مجموعه آموزش اصولی و حرفه ای کانتکت 5  به فارسی همراه با کتاب و فیلم در اختيار شما قرار داده شده است تا بتوانيد از
همه امكانات گسترده نهفته در سمپلر کانتکت Kontakt 5 به بهترين شكل ممكن و به روش حرفه اي
استفاده نماييد و بدون شك بعد از مطالعه مطالب اين مجموعه و ديدن فيلمهاي آموزشي
صداهايي با كيفيت و استانداردهاي بين المللي خواهيد ساخت

برای اولین بار در ایران کار حرفه ای و اصولی و تمام نکات نهفته و ندانسته ی خود در مورد کانتکت 5 را با این مجموعه آموزشی در قالب یک کتاب و 10 ساعت فیلم آموزشی به زبان شیرین فارسی تجربه کنید و بیاموزید

تالیف داریوش فرسایی

فهرست و عناوین آموزشی فارسی کار با کانتکت 5 :

فهرست
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………. 16
18 ………………………………………………………………………………………………………………………………… فصل 1
آشنايي با برنامه …………………………………………………………………………………………………………………. 18
نصب و تنظيم برنامه ………………………………………………………………………………………………………….. 18
19 ……………………………………………………………………………………………….. stand‐alone مد عملياتي
19 …………………………………………………………………………………………………. audio تنظميات برگه
20 ……………………………………………………………………………………………………. MIDI تنظميات برگه
20 …………………………………………………………………………………………………………. plug‐in مد عملياتي
عناصر رابط كاري برنامه …………………………………………………………………………………………………….. 21
21 ……………………………………………………………………………………………………………………… info پانل
21 …………………………………………………………………………………………………………. knobs گردونه ها
22 ……………………………………………………………………………………………………….. buttons دكمه ها
منوهاي كشويي …………………………………………………………………………………………………………….. 22
نوارهاي پيمايش ……………………………………………………………………………………………………………. 22
فيلدهاي عددي…………………………………………………………………………………………………………….. 22
22 ………………………………………………………………. presets ذخيره و بار گذاري تنظميات آماده
23 ……………………………………………………………………………………………………… MIDI learn ويژگي
23 ……………………………………………………………………………………………………………… kontakt معماري
بلوكهاي سازنده …………………………………………………………………………………………………………….. 24
KONTAK 5 4
روال توليد صدا در برنامه ………………………………………………………………………………………………. 24
27 ………………………………………………………………………………………………………………………………… فصل 2
27 ……………………………………………………………………………………………… Kontakt پنجره اصلي برنامه
قسمت هاي اصلي ………………………………………………………………………………………………………………. 27
28 ………………………………………………………………………………………………. main control panel نوار
28 ………………………………………………………………………………………………………………………….. file منوي
30 ……………………………………………………………………………………………………………. options پنجره
30 ……………………………………………………………………………………………………………………..purge منوي
نمايشگرهاي عملكرد سيستم ……………………………………………………………………………………….. 31
32 …………………………………………………………………………………………….. minimized view دكمه
پنجره رك برنامه ……………………………………………………………………………………………………………….. 32
32 ………………………………………………………………………………………………………. multi رك در وضعيت
32 ……………………………………………………………………………………………………………. multi rack نوار
33 ……………………………………………………………………………………………………… multi script دكمه
33 ……………………………………………………………………………………………………………………. aux دكمه
33 …………………………………………………………………………………….. instrument header قسمت
33 …………………………………………………………………………………………………………………….edit دكمه
نماد وسيله ……………………………………………………………………………………………………………………. 33
33 ……………………………………………………………………………………………………….. quick load منوي
نام وسيله ……………………………………………………………………………………………………………………… 34
پيكانهاي سمت راست نام وسيله ………………………………………………………………………………….. 34
جعبه آموزش
٥
34 ……………………………………………………………………………………………………………….. output فيلد
34 ………………………………………………………………………………………………………………. MIDI ch فيلد
34 ………………………………………………………………………………………………………………… voices فيلد
34 …………………………………………………………………………………………………………………….. max فيلد
35 ……………………………………………………………………………………………………………… purge منوي
35 …………………………………………………………………………………………………………….. memory فيلد
35 ………………………………………………………………………………………………………………….. tune دكمه
35 …………………………………………………………………………………………………………….. remove دكمه
35 …………………………………………………………………………………………………………. min/ max دكمه
35 ………………………………………………………………………………… performance view‐pv دكمه
35 ………………………………………………………………………………….. instrument edit رك در وضعيت
36 ……………………………………………………………………………………………………………………. exit دكمه
36 …………………………………………………………………………………………………………………. group فيلد
36 ……………………………………………………………………………………………….. edit all groups دكمه
36 ………………………………………………………………………………………………. undo/redo دكمه هاي
36 ……………………………………………………………………………………………………….. quick save دكمه
36 …………………………………………………………………………. prev/next instrument دكمه هاي
37 ………………………………………………………………………………………….. instrument header نوار
37 ……………………………………………………………………………………………………….. editor دكمه هاي
37 …………………………………………………………………………………………………………….. source قسمت
37 ………………………………………………………………………………………………………………… mod قسمت
37 …………………………………………………………………………………………….. group insert fx قسمت
KONTAK 5 6
37 ………………………………………………………………………………………………………… amplifier قسمت
37 …………………………………………………………………………………….. modulation router قسمت
38 ……………………………………………………………………………………….. instrument buses قسمت
38 ……………………………………………………………………………………………….. insert effects قسمت
38 ………………………………………………………………………………………………….. send effects قسمت
38 …………………………………………………………………………………………………… modulation قسمت
38 ………………………………………………………………………………………….. instrument options پنجره
لود نمودن و ايجاد وسايل ………………………………………………………………………………………………….. 38
ايجاد يك وسيله جديد توليد صدا ……………………………………………………………………………………… 39
39 ………………………………………………………………………………………………………… master editor پانل
40 …………………………………………………………………………………………………………. Master tempo
40 ……………………………………………………………………………………………………………… Metronome
40 ……………………………………………………………………………………………………………… Master tune
41 ……………………………………………………………………………………………………….. Reference tone
41 …………………………………………………………………………………………. on screen keyboard پنجره
42 ………………………………………………………………………………………………………………………………… فصل 3
حوزه ها و كار در پنجره ……………………………………………………………………………………………………….. 42
42 ……………………………………………………………………………………………………………… Mapping editor
امكانات پانل ………………………………………………………………………………………………………………………. 42
نسبت دادن دستي سمپلها ………………………………………………………………………………………………… 43
نسبت دادن خودكار سمپلها ………………………………………………………………………………………………. 44
جعبه آموزش
٧
تنظيمات حوزه ها ………………………………………………………………………………………………………………. 44
تغيير پارامترها در نوار وضعيت ……………………………………………………………………………………… 44
45 ………………………………………………………………………………………………………. Keyboard range
45 ………………………………………………………………………………………………………….. velocity range
45 …………………………………………………………………………………………………………………….. root key
45 ……………………………………………………………………………………………………………………… Volume
45 ……………………………………………………………………………………………………………………………… Pan
45 …………………………………………………………………………………………………………………………… Tune
تغيير پارامترها به روش گرافيكي ………………………………………………………………………………….. 45
46 ……………………………………………………………………………………… MIDI تغيير پارامترها از طريق
46 ……………………………………………………………………………………………………… mapping editor نوار
49 ………………………………………………………………………………………………………………………………… فصل 4
گروهها و كار در پنجره …………………………………………………………………………………………………………. 49
49 ………………………………………………………………………………………………………………….. Group editor
50 ………………………………………………………………………………………………………….. group editor پانل
50 ………………………………………………………………………………………………….. control header نوار
50 ……………………………………………………………………………………………….. edit all groups دكمه
51 …………………………………………………………………………………………………. group selector فيلد
51 …………………………………………………………………………………………………………………….edit دكمه
51 ………………………………………………………………………………………………………. group solo دكمه
51 ………………………………………………………………………………………………… select by midi دكمه
51 …………………………………………………………………………………….. create empty group دكمه
KONTAK 5 8
قسمت ليست گروهها ……………………………………………………………………………………………………. 52
52 …………………………………………………………………………………………………… voice groups دكمه
53 …………………………………………………………………………………….. group start options تنظيمات
55 ………………………………………………………………………………………………………………………………… فصل 5
55 …………………………………………………………………………………………………………………… Browser پانل
56 ……………………………………………………………………………………………………………………….. FILES برگه
57 ……………………………………………………………………………………………………………… refresh دكمه
57 ……………………………………………………………………………….. instrument navigator قسمت
57 …………………………………………………………………………………………………….. audition strip نوار
به برنامه …………………………………………………………… 58 native وارد نمودن فايلهايي غير از
58 …………………………………………………………………………………………………………………. libraries برگه
59 ……………………………………………………………………………………………………………….. database برگه
تنظيم معيارها و مشخصات …………………………………………………………………………………………… 60
61 …………………………………………………………………………………………………………………. monitor برگه
61 ………………………………………………………………………………………………………………………. Groups
62 …………………………………………………………………………………………………………………………. Zones
62 ………………………………………………………………………………………………………………… Parameter
62 ……………………………………………………………………………………………………………………….. Engine
62 ………………………………………………………………………………………………………………… modules برگه
62 ……………………………………………………………………………………………………………………….. Effects
63 …………………………………………………………………………………………………………………………. Filters
جعبه آموزش
٩
63 ………………………………………………………………………………………………………………. Modulators
63 …………………………………………………………………………………………………………… automation برگه
63 …………………………………………………………………………………………………. soft takeover دكمه
64 …………………………………………………………………………………………… Quick load catalog ويژگي
ايجاد يك كاتالوگ از اطلاعات …………………………………………………………………………………………… 65
استفاده از اطلاعات داخل كاتالوگ …………………………………………………………………………………….. 65
67 ………………………………………………………………………………………………………………………………… فصل 6
67 …………………………………………………………………………………….. Source , Amplifier واحد هاي
مدهاي اجرايي وسيله …………………………………………………………………………………………………………. 67
68 ………………………………………………………………………………………………………………………….. Sampler
68 ……………………………………………………………………………………………………………………… Reverse
69 …………………………………………………………………………………………………………………….. Tracking
69 ……………………………………………………………………………………………………………………………. MIDI
69 ………………………………………………………………………………………………………… Release trigger
69 ……………………………………………………………………………………………………………………………… HQI
69 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. DFD
70 ………………………………………………………………………………………………………………. Tone machine
71 ………………………………………………………………………………………………………………. Time machine
71 …………………………………………………………………………………………………………… Time machine II
71 ………………………………………………………………………………………………………. Time machine pro
71 ………………………………………………………………………………………………………………. Beat machine
72 …………………………………………………………………………………………………………….. S1200 machine
KONTAK 5 10
72 …………………………………………………………………………………………………………… MP60 MACHINE
72 ………………………………………………………………………………………………………………. Amplifier واحد
74 ………………………………………………………………………………………………………………………………… فصل 7
پردازش سيگنالها در برنامه…………………………………………………………………………………………………… 74
74 …………………………………………………………………………………………………… Group insert effects
75 ………………………………………………………………………………………………………… Bus insert effects
75 …………………………………………………………………………………………………… Instrument insert fx
76 …………………………………………………………………………………………… Instrument send effects
كار با افكتها ……………………………………………………………………………………………………………………… 76
پارامترهاي مشترك ماژول ها ……………………………………………………………………………………….. 76
77 …………………………………………………………………………………. output پردازش سيگنالها در بخش
افكت ها و فيلترها ………………………………………………………………………………………………………………. 77
77 ……………………………………………………………………………………………………………………………… EQs
78 ………………………………………………………………………………………………………………….. Compressor
78 ……………………………………………………………………………………………….. Feedback compressor
78 …………………………………………………………………………………………………………….. Solid bus comp
79 ……………………………………………………………………………………………………………………………. Limiter
79 …………………………………………………………………………………………………………. Transient master
79 ……………………………………………………………………………………………………………… Tape saturator
79 ………………………………………………………………………………………………………………………. Distortion
79 …………………………………………………………………………………………………………………………………LO‐FI
جعبه آموزش
١١
79 ……………………………………………………………………………………………………………………… Saturation
80 …………………………………………………………………………………………………………………………… Cabinet
80 ……………………………………………………………………………………………………………………….. Skreamer
80 …………………………………………………………………………………………………………………………….. Twang
80 …………………………………………………………………………………………………………………………… Rotator
80 …………………………………………………………………………………………………………… Stereo modeller
80 …………………………………………………………………………………………………………. Surround panner
80 ……………………………………………………………………………………………………………………………….. Delay
81 ……………………………………………………………………………………………………………………………. Chorus
81 …………………………………………………………………………………………………………………………… Flanger
81 …………………………………………………………………………………………………………………………….. Phaser
81 ………………………………………………………………………………………………………………….. Convolution
81 ……………………………………………………………………………………………………………………………. Reverb
81 …………………………………………………………………………………………………………………………….. Gainer
82 ………………………………………………………………………………………………………………………….. Inverter
82 ……………………………………………………………………………………………………………………. Send levels
فيلترها ………………………………………………………………………………………………………………………………. 82
82 ………………………………………………………………………………………………………… Lowpass filters
82 …………………………………………………………………………………………………………. Highpass filter
82 ………………………………………………………………………………………………………. Bandpass filters
82 …………………………………………………………………………………………………….. Peak/notch filter
83 ……………………………………………………………………………………………………………….. Multi filter
KONTAK 5 12
83 ………………………………………………………………………………………………………………. Effect filter
83 ……………………………………………………………………………………………………………………….. AET filter
83 …………………………………………………………………………………………………………… lowpass فيلترهاي
83 ………………………………………………………………………………………………………………………… SV LP1
83 ………………………………………………………………………………………………………………………… SV LP2
83 ………………………………………………………………………………………………………………………… SV LP4
84 ……………………………………………………………………………………………………………….. Ladder LP1
84 ……………………………………………………………………………………………………………….. Ladder LP2
84 ……………………………………………………………………………………………………………….. Ladder LP3
84 ……………………………………………………………………………………………………………….. Ladder LP4
84 ……………………………………………………………………………………………………………………….. AR LP2
84 ……………………………………………………………………………………………………………………….. AR LP4
84 …………………………………………………………………………………………………………………… AR LP2/4
84 ………………………………………………………………………………………. Legacy LP1‐LP2‐LP4‐LP6
85 ………………………………………………………………………………………………….. high pass فيلترهاي نوع
85 ………………………………………………………………………………………………… band pass فيلترهاي نوع
85 ……………………………………………………………………………………………. peak/ notch فيلترهاي نوع
86 ………………………………………………………………………………………………………….. multi فيلترهاي نوع
86 ……………………………………………………………………………………………. effect filters فيلترهاي نوع
86 ……………………………………………………………………………………………………………….. FormantI‐ii
86 ……………………………………………………………………………………………………………………….. Phaser
جعبه آموزش
١٣
86 ……………………………………………………………………………………………………………….. Vowel A‐ B
87 ………………………………………………………………………………………………………………………………… فصل 8
87 ………………………………………………………………………………………………….. modulation مدولاسيون
منابع مدولاسيون – واحدهاي كنترلي ………………………………………………………………………………. 88
هدفهاي مدولاسيون …………………………………………………………………………………………………………… 89
نسبت دادن واحدهاي مدولاسيون …………………………………………………………………………………….. 89
حذف ارتباط واحد مدولاسيون با يك پارامتر ……………………………………………………………………. 90
90 …………………………………………………………………………………………………………………. Envelopes
91 ……………………………………………………………………………………………………………………………. LFOs
91 ……………………………………………………………………………………………………… External sources
91 ……………………………………………………………………………………………………………………….. Others
91 ……………………………………………………………………………………………………………………… Envelopes
91 ……………………………………………………………………………………………………………………….. AHDSR
92 …………………………………………………………………………………………………………………………….. DBD
92 …………………………………………………………………………………………………… Flexible envelope
92 ………………………………………………………………………………………………………………………………… LFOs
92 ……………………………………………………………………………………………………………………….. OTHER
92 ………………………………………………………………………………………………. 32‐ STEP modulator
93 ………………………………………………………………………………………………….. Envelope follower
93 …………………………………………………………………………………………………………………………… Glide
93 ……………………………………………………………………………………………………… External sources
94 ………………………………………………………………………………………………………………………………… فصل 9
KONTAK 5 14
94 ………………………………………………………………………………………………………………… Outputs بخش
كنترلها و پارامترهاي كانالها……………………………………………………………………………………………….. 95
درج افكت بر كانالهاي ميكس ……………………………………………………………………………………………. 96
كنترل جريان صداي هر وسيله از گروهها تا ميكسر …………………………………………………………. 97
98 …………………………………………………………………………………………………… Aux كاربرد كانالهاي نوع
كنترل شدت و پن صداي كانالها …………………………………………………………………………………… 99
خروجي ها در برنامه به روش مستقل …………………………………………………………………………… 99
100 …………………………………………………………………………………………………………………………… فصل 10
اديت محتوي سمپلها و پنجره ………………………………………………………………………………………….. 100
100 ………………………………………………………………………………………………………………… Wave editor
ديدن و شنيدن محتوي سمپل ها ……………………………………………………………………………… 101
ايجاد و اديت لوپها………………………………………………………………………………………………………. 101
101 …………………………………………………………………………………………………… slice ايجاد برشهاي
101 ………………………………………………………………………………. zone envelopes ايجاد و اديت
ايجاد اديتهاي غير تخريبي بر سمپل ها …………………………………………………………………….. 102
102 ……………………………………………………………………………………………. wave editor ساختار پانل
نوار وضعيت …………………………………………………………………………………………………………………….. 103
نوار ابزار …………………………………………………………………………………………………………………………… 104
ناحيه نمايش شكل موج سمپل ………………………………………………………………………………………. 104
105 ………………………………………………………………………………………………………………………… grid پانل
106 …………………………………………………………………………………………………………………. Fix mode
جعبه آموزش
١٥
106 ……………………………………………………………………………………………………………… Auto mode
اديت برشها بروش دستي…………………………………………………………………………………………….. 106
107 ……………………………………………………………………………………………………..sample editor برگه
107 …………………………………………………………………………………………………………… sync/ slice برگه
108 ……………………………………………………………………………………….. beat amchine استفاده از
108 ………………………………………………………………………………………. time machine استفاده از
نسبت دهي دستي برشها ……………………………………………………………………………………………. 109
نسبت دهي برشها بروش خودكار ……………………………………………………………………………….. 109
110 ……………………………………………………………………………………………………….. sample loop برگه
111 …………………………………………………………………………………………………. zone envelopes برگه
نسبت دادن و انتخاب منحني ها ……………………………………………………………………………….. 111
113 …………………………………………………………………………………………………………………………… فصل 11
لود نمودن و ايجاد ……………………………………………………………………………………………………………… 113
113 ………………………………………………………………………………………………………… Instrument bank
قرار دادن وسايل داخل بانك …………………………………………………………………………………………… 114
تنظيمات بانك ………………………………………………………………………………………………………………… 114
اديت وسايل داخل بانك ………………………………………………………………………………………………….. 115
ارسال پيام براي تغيير وسيله توليد صدا …………………………………………………………………………. 115
116 …………………………………………………………………………………………………………… pv كاربرد رابطهاي
به هر يك از وسايل ……………………………………………………. 116 midi اختصاص دادن يك تراك
117 ……………………………………………………………………….. kontakt استفاده از چند خروجي برنامه
ساخت يك ساز جديد ………………………………………………………………………………………………………

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “جعبه آموزش فارسی سمپلر کانتکت Native instrument Kontakt 5”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محصولات مشابه

محصولات اخیرا بازدید شده

کانال رسمی سایت الو وی اس تی سایت الو وی اس تی را فالو کنید
آرتیست شو