آموزش فارسی یک پروژه میکس و مستر آهنگ از ابتدا تا انتها
حراج!

آموزش فارسی یک پروژه میکس و مستر آهنگ از ابتدا تا انتها

جعبه آموزش فارسی میکس و مستر یک آهنگ در اف ال استودیو و کیوبیس و سونار

در این مجموعه عملیات کامل میکس و مستر یک آهنگ از ابتدا تا انتها در سه برنامه اف ال و کیوبیس و سونار به زبان فارسی در123 فیلم و طی 13 ساعت فیلم آموزشی به همراه کتاب آموزش داده میشود

19,800تومان

9999888 در انبار

جعبه آموزش فارسی یک پروژه میکس و مستر از ابتدا تا انتها در سه برنامه اف ال استودیو و کیوبیس و سونار

توجه : از تاریخ 1398/7/1 و در راستای اقتصاد مقاومتی و صرفه جویی کاغذ ، این محصول شامل dvd فیلمهای آموزشی + کتاب مجازی الکترونیکی با پسوند EXE قابل اجرا در ویندوز میباشد و کتاب کاغذی حذف گردیده است

در این مجموعه عملیات میکس و مستر آهنگ از ابتدا تا انتها به طور کامل به زبان فارسی آموزش داده میشود

همه ی عملیات لازم برای میکس و مستر آهنگ به موازات هم در 3 برنامه اف ال استودیو ، کیوبیس و سونار طی 13 ساعت فیلم آموزشی شامل 123 فیلم به زبان فارسی به همراه کتاب آموزش فارسی آموزش داده می شود

این مجموعه تکمیل کننده ی تمام آموزشهای قبلی در زمینه میکس و مسترینگ جعبه آموزش های قبلی  است

همینک میتوانید جعبه آموزش فارسی یک پروژه میکس و مستر از ابتدا تا انتها شامل دی وی دی 13 ساعت فیلم آموزشی شامل 123 فیلم فارسی به همراه کتاب آموزشی فارسی با قیمت مصوب پشت جلد از فروشگاه الو وی اس تی تهیه نمایید

آموزش فارسی یک پروژه میکس و مستر آهنگ از ابتدا تا انتها

فهرست
٩ ………………………………………………………………………………… فصل ١
آماده سازی پروژه برای ميکس ………………………………………………………… ٩
ميکس يک حلقه از زنجير است …………………………………………………….. ٩
ميکس چيست ؟ …………………………………………………………………… ١١
پاکسازی کليپهای صوتی ………………………………………………………….. ١۴
١۴ ……………………………………………………………. MIDI ميکس تراکهای
١۵ ……………………………………………. drum تجزيه تراکهای اجرا کننده ريتم
تک تک تراکهای آهنگ ……………………………………………. ١۶ wav تبديل به
چيدن فايلهای صوتی در برنامه ميکس ……………………………………………. ١٧
آماده سازی تراکها در برنامه ميکس ………………………………………………. ١٨
٢٠ ………………………………………………………………………………. فصل ٢
شروع عمليات ميکس ………………………………………………………………… ٢٠
ايجاد تعادل اوليه بين تراکها ………………………………………………………. ٢٠
تنظيم محيط و سيستم مانيتورينگ ميکس و مستر ………………………………… ٢١
اجرای کمپرسور بر تراکهای ميکس ………………………………………………. ٢٢
اکولايز نمودن تراکها ……………………………………………………………… ٢۴
ميکس وکال ………………………………………………………………………. ٢٨
٣٠ …………………………………………………………… delay اجرای پردازنده
اجرای پردازنده های تغييرشکل صدا ……………………………………………… ٣١
کاربردهای تغيير شکل صدا ………………………………………………………. ٣٢
وسايل ايجاد تغيير شکل صدا ………………………………………………….. ٣٣
اجرای کمپرس نهايی ……………………………………………………………… ٣۶
فضاسازی صدای ميکس ………………………………………………………….. ٣٧
يک پروژه ميکس و مستر آهنگ از ابتدا تا انتها
٤
تکنيک پن کردن صداها ……………………………………………………….. ٣٨
تکنيک استفاده از پردازنده های بهبود استريو …………………………………….. ۴٠
تنظيم تعادل بين صداها ……………………………………………………………. ۴٠
برای تکميل فضاسازی ……………………………….. ۴١ reverb تکنيک استفاده از
تنظيم تعادل نهايی بين صداها ……………………………………………………… ۴٢
اتوماسيون ………………………………………………………………………… ۴۴
آماده سازی و تهيه ميکس دان …………………………………………………….. ۴٧
پاکسازی ميکس …………………………………………………………………… ۴٨
تهيه ميکس دان نهايی …………………………………………………………….. ۴٩
۵٠ ………………………………………………………………………………. فصل ٣
مسترينگ آهنگ ……………………………………………………………………… ۵٠
تعريف مسترينگ آهنگ …………………………………………………………… ۵٠
آماده سازی پروژه مستر آهنگ …………………………………………………… ۵۵
تنظيم ترتيب اجرای پردازشهای مستر …………………………………………….. ۵۶
تحليل فرکانس آهنگ ……………………………………………………………… ۵٧
اجرای کمپرسور ………………………………………………………………….. ۵٧
اجرای اکولايزر ………………………………………………………………….. ۵٨
۵٩ ……………………………………………. harmonic exciter اجرای پردازنده
تهيه ميکس دان آزمايشی ………………………………………………………….. ۵٩
اجرای افکت ريورب ……………………………………………………………… ۶٠
اجرای پردازشهای استريو ………………………………………………………… ۶١
۶٢ …………………………………………………….. maximizer اجرای پردازش
تنظيمات فيد و خروجی نهايی …………………………………………………….. ۶۴
۵
يک پروژه ميکس و مسترينگ آهنگ از ابتدا تا انتها
مقدمه مولف
در اين مجموعه يك پروزه آهنگ ساخته شده داريم و قرار است ميكس و
مستر آن را انجام دهيم. فايلهاي صوتي تراكها در احتيار شما قرار مي گيرندو
سپس گام به گام از اولين مرحله كار ميكس را شروع نموده و تا آخرين
مرحله مستر آهنگ را كامل مي كنيم. در اين مجموعه همه ريزه كاري ها و
ترفندهاي كوچك و بزرگ عمليات ميكس و مستر آهنگ را به شما آموزش
مي دهم. درست مثل اينكه شما موظفيد كار ميكس و مستر يك آهنگ را
انجام دهيد و يك راهنما كنار شما نشسته و شما را هدايت مي كند.
اين مجموعه جايگزين مجموعه هاي قبلي آموزش ميكس و مسترينگ
ارايه شده توسط من نيست بلكه ادامه دهنده و تكميل كننده آنها است.
بنابراين اگر مجموعه هاي قبلي را مطالعه نكرده باشيد و در انديشه ميانبر
زدن باشيد به نتيجه نمي رسيد. اين مجموعه براي افرادي مفيد است كه
اصول و تكنيكها و روشهاي علمي ميكس و مستر را آموخته باشند و اكنون
مي خواهند آموخته هاي خود را در عمل تجربه نمايند. تجربه اي همراه با
راهنمايي گام به گام براي پيمودن درست راهي كه شما را به هدف نهايي
مي رساند.
نكته مهم اينكه همه مراحل و عمليات گوناگون ميكس و مسترآهنگ را
CUBASE‐ FL STUDIO‐ SONAR به موازات هم در سه برنامه گوناگون
يک پروژه ميکس و مستر آهنگ از ابتدا تا انتها
٦
انجام داده و نمايش داده ام. به اين ترتيب همه دست اندركاران موسيقي
صرف نظر از نوع برنامه اي كه استفاده مي كنند مي توانند از مطالب
آموزشي اين مجموعه استفاده نمايند.
ميكس و مسترينگ آهنگ موضوعي است كه همه آهنگسازان و
خوانندگان و دست اندركاران موسيقي را به چال ش مي كشد. در زمينه
ميكس و مسترينگ آهنگ در حال حاضر چهار مجموعه آموزشي با اسامي
زير ارائه داده ام:
جعبه آموزش ميكس و مسترينگ حرفه اي
جعبه آموزش ميكس حرفه اي آهنگ
جعبه آموزش مسترينگ آهنگ
جعبه آموزش ركورد و ميكس وكال
شايد تا قبل از عرضه اين مجموعه ها بسياري از آهنگسازان و خوانندگان
در مورد اهميت و نقش و ميزان تاثير گذاري اين عمليات در آهنگ عرضه
شده اطلاعات زيادي نداشتند. اكنون همه مي دانند كه نوع ميكس و مستر
يك آهنگ چه تاثير بزرگي در گيرايي و تاثير گذاري يك آهنگ دارد.ميكس
و مستر بد مي تواند يك آهنگ خوب را با همه زحمات و انرژي و هزينه
هايي كه براي آن صرف شده به يك كار متوسط و نه چندان متمايز تبديل
نمايد. و البته ميكس و مستر خوب مي تواند يك آهنگ معمولي و متوسط را
به يك كار متمايز و تاثير گذار تبديل نمايد.همان كاري كه در آموزشهاي
اين مجموعه همراه با هم انجام مي دهيم.
در مجموعه هاي قبلي تلاش نموده ام تا نقش و اهميت و تاثير گذاري
عمليات ميكس و مستر در توليد و عرضه موسيقي را بطور كامل توضيح
دهم. همچنين روشها و تكنيكهاي نوين و ابزارهايي كه در زمينه ميكس و
مستر آهنگ استفاده مي شوند را بطور كامل و با جزييات زياد آموزش
دهم.به كمك اين مجموعه هاي آموزشي مي توانيد تئوري و اصول و
٧
يک پروژه ميکس و مسترينگ آهنگ از ابتدا تا انتها
تكنيكهاي اجرايي و رايج عمليات ميكس و مستر يك آهنگ را آموحته و
كار خود را تا سطح كار حرفه اي ها ارتقا دهيد.
با وجود كامل بودن مجموعه هاي فوق در زمينه ميكس و مستر آهنگ
طي تماسهاي دوستان و خوانندگان متوجه شدم كه خوانندگان به يك
مجموعه آموزشي ديگر نياز دارند تا روال ميكس و مستر آهنگ را بروش
كاملا كاربردي آموزش دهد. با فرض اينكه مجموعه هاي فوق را با دقت
مطالعه نموده ايد اين مجموعه به شما كمك مي كند تا همه آموخته هاي
خود را طي يك فرايند چند مرحله اي در نرم افزار يا در استوديو استفاده
نماييد. بنابراين توجه داشته باشيد كه اين مجموعه شما را از مجموعه هاي
قبلي بي نياز نمي كند. لازم است تا ابتدا مجموعه هاي قبلي را مطالعه و
استفاده نماييد و سپس از اين مجموعه به عنوان تكميل كننده استفاده
نماييد.
در اين مجموعه يك پروژه آهنگ ساخته شده با كيفيت معمولي داريم
كه هيچ چيز ممتازي در آن وجود ندارد. و ما تلاش مي كنيم به كمك دانش
و تجربه خود اين آهنگ را در مرحله ميكس و مستر به يك سطح بالا و قابل
قبول براي ارايه عموم برسانيم.
براي تهيه اين مجموعه به سورس يك آهنگ نياز داشتم كه هم خودم و
هم خوانندگان كتاب بتوانند براحتي از آن استفاده نمايندو متاسفانه
دوستاني كه آهنگهايشان را براي ميكس و مستر به من داده بودند هيچكدام
مايل نبودند تا سورس كارشان در اختيار عموم قرار گيرد. همچنين امكان
استفاده از سورس آهنگ ديگران را هم نداشتم چون ممكن بود موجب
ناراحتي ايشان و يا حتي طرح دعاوي حقوقي گردد. به همين دليل مجبور
شدم براي تهيه اين مجموعه يك آهنگ كامل را بسازم.آهنگي كه همه
عناصر و قسمتهاي آن متعلق به خودم است. حتي وكال اين آهنگ را نيز با
صداي خودم ركورد نمودم اگرچه خواننده نيستم.اما با اين روش مي توانم
يک پروژه ميکس و مستر آهنگ از ابتدا تا انتها
٨
همه تراكهاي سورس آهنگ را بدون دغدغه در اختيار عموم قرار دهم. كار از
نظر كيفيت ساخت و ركورد يك كار كاملا عادي و معمولي بدون ويژگي هاي
ممتاز و خاص است. اما در اين مجموعه مي بينيد كه چگونه به كمك
عمليات و ترفندهاي ميكس و مستر همين كار معمولي را به يك كار ممتاز و
قابل قبول در سطح استانداردهاي حرفه اي تبديل مي كنيم.اين يك تجربه
بزرگ براي شما خواهد بود تا بتوانيد كيفيت و سطح كار تان را از طريق
عمليات ميكس و مستر صدها برابر افزايش دهيد.
براي استفاده بهتر و موثرتر از اين مجموعه توصيه مي كنم فايلهاي
تراكهاي ارايه شده در اين مجموعه را در برنامه مورد نظرتان باز كنيد يا
حتي اگر خودتان آهنگ ساخته شده داريد فايلهاي آن را در برنامه مورد نظر
تان باز كرده و همه عملياتي را كه در فيلمهاي آموزشي مي بينيد گام به گام
همراه با من انجام دهيد. ديدن فيلمها و خواندن مطالب فقط ذهن شما را
بيدار و آماده مي كند اما براي انجام كار لازم است گوشها و دستها و انگشتان
شما نيز مهارت داشته باشند و اجراي تمرينات همراه با فيلمهاي آموزشي
اين مجموعه به شما كمك مي كند تا ذهن و گوش و دستان و انگشتاني با
مهارت براي كار ميكس و مستر پيدا كنيد.

مولف : داریوش فرسایی

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “آموزش فارسی یک پروژه میکس و مستر آهنگ از ابتدا تا انتها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محصولات مشابه

محصولات اخیرا بازدید شده

محصولات یافت نشد

سایت الو وی اس تی را فالو کنید

ارتیست شو

کانال رسمی سایت الو وی اس تی

درخواست vst
درخواست vst
آیا درخواست vst و برنامه دارید ؟
ثبت درخواست
درخواست vst و برنامه مورد نظر شما ثبت شد . در صورت تایید در سایت قرار خواهد گرفت