آموزش آهنگسازی در سبکهای پاپ، هیپ هاپ رپ،ترنس،هاوس،بلوز،جاز،راک و …
حراج!

آموزش آهنگسازی در سبکهای پاپ، هیپ هاپ رپ،ترنس،هاوس،بلوز،جاز،راک و ...

کتاب+115 فیلم آموزشی فارسی
آموزش آهنگسازی در سبکهای پاپ، هیپ هاپ رپ ،ترنس،هاوس،بلوز،جاز،راک و …

35,000تومان 24,800تومان

991 در انبار

جعبه آموزش فارسی
آهنگسازی
و
سبکهای موسیقی
 

توجه : از تاریخ 1398/7/1 و در راستای اقتصاد مقاومتی و صرفه جویی کاغذ ، این محصول شامل dvd فیلمهای آموزشی + کتاب مجازی الکترونیکی با پسوند EXE قابل اجرا در ویندوز میباشد و کتاب کاغذی حذف گردیده است

آموزش ساختار و مشخصات موسیقایی و تکنیکی سبکهای رایج موسیقی جهان

آموزش آهنگسازی در سبکهای پاپ- هیپ هاپ و رپ- کانتری- هاوس و ترانس- بلوز- جاز- راک- و….

کتاب فارسی آموزشی همراه با دی وی دی فیلمهای آموزشی فارسی

 

عنوان : جعبه آموزش آهنگسازی و سبکهای موسيقی
مولف : داريوش فرسايی ناشر : نشر علوم و فنون ، پاییز 92

فهرست مطالب
٨ …………………………………………………………………………….. فصل ١
سبک های موسيقی ……………………………………………………………….. ٨
فهرست طبقه بندی های موسيقی ………………………………………………… ٨
موسيقی کلاسيک ………………………………………………………………… ٩
سبکهای موسيقی غرب ………………………………………………………… ١٠
١١ …………………………………………………………………………… فصل ٢
عوامل موفقيت يک آهنگ ………………………………………………………… ١١
جرقه اوليه …………………………………………………………………….. ١٢
آهنگ را بر اساس احساس بسازيد نه احساسی …………………………………. ١٣
انتخاب سبک و ساختار آهنگ ………………………………………………….. ١۴
ريتم بستر اصلی آهنگ است ……………………………………………………. ١۶
ملودی عامل تغيير در آهنگ است ………………………………………………. ١۶
هارمونی ………………………………………………………………………. ١٧
قسمت ابتدای آهنگ را آخر بسازيد …………………………………………….. ١٨
وکال …………………………………………………………………………… ١٩
٢٠ …………………………………………………………………………… فصل ٣
سبک موسيقی پاپ ……………………………………………………………….. ٢٠
نوشتن يک آهنگ پاپ ………………………………………………………….. ٢١
ساختار آهنگهای پاپ ………………………………………………………….. ٢١
سرعت آهنگ ………………………………………………………………….. ٢٢
ترانه در پاپ …………………………………………………………………… ٢٣
ريتم در موسيقی پاپ …………………………………………………………… ٢۶
هارمونی ………………………………………………………………………. ٣٠
رايجترين آکوردها در آهنگهای پاپ …………………………………………….. ٣٣
آکوردهای گيتار در آهنگهای پاپ ………………………………………………. ٣۵
خط باس ……………………………………………………………………….. ٣٧
ملودی …………………………………………………………………………. ٣٨
گامهای شرقی………………………………………………………………….. ۴٠
۴
تنظيم آهنگ ……………………………………………………………………. ۴١
۴٢ …………………………………………………………………………… فصل ۴
۴٢ ……………………………………………… HIP HOP سبک موسيقی هيپ هاپ
۴٣ …………………………………………………….. HIP HOP نوشتن يک آهنگ
تنظيم ساختار آهنگ رپ ……………………………………………………….. ۴۴
نوشتن ترانه رپ ……………………………………………………………….. ۴۶
نوشتن ريتم رپ ………………………………………………………………… ۴۶
آکوردها در موسيقی هيپ هاپ …………………………………………………. ۴٨
در رپ ………………………………………… ۴٩ CHORUS يا HOOK نوشتن بخش
۵١ …………………………………………………………………………… فصل ۵
۵١ ……………………………………………… COUNTRY سبک موسيقی کانتری
مشخصات عمومی يک آهنگ کانتری …………………………………………… ۵١
نوشتن يک آهنگ کانتری ………………………………………………………. ۵٢
انتخاب ساختار آهنگ ………………………………………………………….. ۵٢
ترانه در موسيقی کانتری ………………………………………………………. ۵٣
ريتم در موسيقی کانتری ……………………………………………………….. ۵۴
هارمونی در موسيقی کانتری …………………………………………………… ۵۵
انواع آکوردهای مورد استفاده در کانتری ………………………………………. ۵۶
آکوردهای گيتار برای آهنگ کانتری ……………………………………………. ۵۶
ملودی در سبک کانتری ………………………………………………………… ۵٨
۶٠ …………………………………………………………………………… فصل ۶
۶٠ ………………………………… ELECTRONICS/HOUSE/TRANCE موسيقی
۶٠ ………………………………………….. ELECTRONIC DANCE سبک موسيقی
اصول ساخت موسيقی الکترونيک ……………………………………………… ۶١
۶۴ ………………………………………………………… HOUSE سبک موسيقی
۶۴ …………………………………………………………. HOUSE ساختار سبک
۶۵ …………………………………………………………. HOUSE ترانه در سبک
۶۶ ………………………………………………………….. HOUSE ريتم در سبک
۶٧ …………………………………………………… HOUSE خط باس در موسيقی
انتخاب آکوردها ………………………………………………………………… ۶٩
۵
٧۵ ……………………………………………………….. HOUSE ملودی در سبک
٧۵ ……………………………………………………….. TECHNO سبک موسيقی
٧۶ ……………………………………………………….. TRANCE سبک موسيقی
٧۶ ……………………………………………………… TRANCE ساختار موسيقی
تکرار و تنوع ………………………………………………………………….. ٧٨
٧٩ ………………………………………………………… TRANCE ريتم در سبک
٨٠ ……………………………………………………… TRANCE ملودی در سبک
٨١ …………………………………………………………………………… فصل ٧
سبک موسيقی بلوز ………………………………………………………………. ٨١
ساختار سبک بلوز …………………………………………………………….. ٨٢
تنظيم ريتم آهنگ بلوز ………………………………………………………….. ٨٢
انتخاب گام و آکورد آهنگ ……………………………………………………… ٨٣
٨۵ …………………………………………………………… C آهنگ بلوز با کليد
آکورد بلوز برای کيبورد ……………………………………………………….. ٨۶
٨۶ ……………………………………………………………….. TRIAD بلوز نوع
ملودی در سبک بلوز …………………………………………………………… ٨٨
٨٩ …………………………………………………………………………… فصل ٨
٨٩ ……………………………………………………………… R&B سبک موسيقی
٩٠ ………………………………………………………. R&B ساختار يک آهنگ
٩١ ……………………………………………………….. R&B نوشتن يک آهنگ
٩١ ……………………………………………………………. R&B ريتم در سبک
ترانه در اين سبک ……………………………………………………………… ٩٢
ملودی در اين سبک ……………………………………………………………. ٩٣
٩۴ …………………………………………………………………………… فصل ٩
سبک موسيقی جاز ……………………………………………………………….. ٩۴
مشخصات اصلی جاز …………………………………………………………… ٩۵
ريتم در موسيقی جاز …………………………………………………………… ٩۶
٩٨ …………………………………………………………………………. فصل ١٠
٩٨ ……………………………………………………… ROCK سبک موسيقی راک
۶
٩٩ ……………………………………… ROCK راهنمای عمومی نوشتن يک آهنگ
ساختار آهنگ راک …………………………………………………………….. ٩٩
ترتيب آکوردها ……………………………………………………………….. ١٠٠
نوشتن يک آهنگ راک ……………………………………………………….. ١٠٢
افزودن پشت زمينه آهنگ ……………………………………………………. ١٠٣
ترکيب همه عناصر …………………………………………………………… ١٠۴
١٠۴ ………………………………………………. PUNK ROCK نوشتن يک آهنگ
١٠۵ …………………………………. ROCK توصيه هايی برای نوشتن يک آهنگ
گيتار برای آهنگ راک ………………………………………….. ١٠۶ RIFF نوشتن
١٠٨ ………………………………………………………………….. RIFF ساخت
١٠٩ ……………………………………………………………………….. فصل ١١
١٠٩ …………………………………………………… FOLK سبک موسيقی فولک
نوشتن يک آهنگ فولک ……………………………………………………… ١٠٩
نوشتن ترانه …………………………………………………………………. ١١٠
تنظيم ساختار آهنگ ………………………………………………………….. ١١٠
ترکيب آکوردها ……………………………………………………………….. ١١٠
نوشتن ملودی ………………………………………………………………… ١١٧
١١٨ ……………………………………………………………………….. فصل ١٢
سبک موسيقی هندی ……………………………………………………………. ١١٨
موسيقی کلاسيک هندی ………………………………………………………. ١١٨
ملودی در موسيقی هندی …………………………………………………….. ١٢٠
مشخصات ملودی در موسيقی هند ……………………………………………. ١٢١
ريتم در موسيقی هندی ……………………………………………………….. ١٢٢
ساختار موسيقی هند …………………………………………………………. ١٢۶
١٢٧ ……………………………………………………………………….. SAGA
٧
مقدمه مولف
در اين مجموعه آهنگسازی در سبکهای بسيار رايج موسيقی جهان را آموزش داده ام. ادعا
نمی کنم که مجموعه کامل است اما همه تلاشم را داشته ام تا در مورد هر سبکی از بهترين و
معتبرترين منابع موجود و نيز از منابع متعدد استفاده نمايم و در مواردی که اختلاف نظری در
منابع در مورد يک سبک وجود داشته همه اين نظرات را در اين مجموعه گنجانده ام. تلاش
فراوان داشته ام تا مطالبی که در اين مجموعه قرار داده ام کمتر جنبه تئوری و بيشتر جنبه
کاربردی داشته باشند تا استفاده کننده اين مجموعه بعد از مطالعه آن بتواند آهنگهای مورد
نظرش را در هر يک از اين سبکها بسازد.
هر فصل از اين مجموعه به يکی از سبکهای رايج موسيقی اختصاص دارد. در هر فصل ابتدا
شما را با نمونه های برجسته آهنگهای موجود درآن سبک آشنا نموده ام. سپس ساختار و
مشخصات تکنيکی و موسيقايی آن سبک را با دقت و جزييات زياد توضيح داده ام. مشخصات
ساختاری و ترانه نويسی و ريتم سازی و ملودی نويسی و آکوردهای مورد استفاده در هر
سبک را تا حد امکان کامل توضيح داده ام.
در مورد سبکهای پاپ – هيپ هاپ – کانتری-هاوس و ترانس پروژه های کاربردی ساخت
آهنگ ارائه داده ام.تا خواننده اين کتاب با مراحل ساخت آهنگ در اين سبکها از نزديک آشنا
شود. در مورد ساير سبکها مانند جاز و راک و فولک و بلوزو آر اند بی پروژه ساخت ارائه
نداده ام اما توضيحات آنچنان واضح وکاربردی است که خواننده با اندک دانش موسيقی بتواند
آهنگ خود در اين سبکها را بسازد.
اين مجموعه برای افرادی که بتازگی در عرصه ساخت آهنگ قدم نهاده اند يک مرجع کامل و
کاربردی است که به ايشان امکان می دهد ساخت آهنگ را به روشی سازمان يافته و حرفه ای
ادامه دهند. با اين وجود مجموعه آنچنان غنی و پر محتوی تهيه شده که حتی افراد با تجربه در
زمينه ساخت آهنگ نيز می توانند نکات ارزنده و بسيار مفيدی را در مورد سبک دلخواهشان
بدست آورند.
برای استفاده بهينه از اين مجموعه لازم است تا خواننده درک حرفه ای از اصول موسيقی و
آهنگسازی داشته باشد. در اين زمينه توصيه می کنم که چهار مجموعه ديگر تهيه شده توسط
اينجانب را همزمان با اين مجموعه مطالعه نماييد. ” جعبه آموزش ساخت و تنظيم موسيقی ”
” جعبه اموزش تنظيم حرفه ای موسيقی ” ” جعبه آموزش ساخت ريتم در موسيقی ” ” همه
چيز در باره استوديوی موسيقی خانگی “

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “آموزش آهنگسازی در سبکهای پاپ، هیپ هاپ رپ،ترنس،هاوس،بلوز،جاز،راک و …”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محصولات اخیرا بازدید شده

محصولات یافت نشد

کانال رسمی سایت الو وی اس تی سایت الو وی اس تی را فالو کنید
آرتیست شو