260 الگوي ریتم آماده در سبکهاي مختلف

260 الگوي ریتم آماده در سبکهاي مختلف

260 الگوي ریتم آماده در سبکهاي مختلف


260 الگوي ریتم آماده در سبکهاي مختلف

الگوها در استپ سکوئنسر در برنامه ی اف ال استودیو به صورت فیلم آموزش داده شده است

از این الگوها میتوان در تمام برنامه های آهنگسازی استفاده نمود فقط ما در این پکیج آنرا در قالب پترن flsutdio آموزش داده ایم که شما میتوانید به دلخواه آن الگوها را که به شکل جدول در کتاب ترسیم شده اند را در سایر برنامه های آهنگسازی نظیر کیوبیس و سونار و استودیو وان و ایبلتون و … را پیاده سازی و کپی کنید
فروش وی اس تی

قابل اجرا روي انواع درام ماشین ،
سینتی سایزرو سیکونسر و نرم افزارهاي موسیقی

به همراه کتاب و فیلمهای آموزشی فارسی

الگوها در استپ سکوئنسر در برنامه ی اف ال استودیو فیلم آموزشی دارند که در تمام نرم افزارهای آهنگسازی از روی جدول الگوها در کتاب قابل پیاده سازی و کپی به راحتی هستند

این مجموعه بیش از 260 الگوي ریتم آماده در بیشتر سبکهاي موسیقی رایج را در اختیار
شما قرار داده است. الگوها در قالب جدولهاي 16 یا 12 ضربی و یک میزانی هستند و
بسادگی می توانید روش چیدن ضربهاي وسایل درام را در هر سبکی بازسازي نمایید. با
این روش هر گاه تصمیم بگیرید آهنگی را با یک ریتم خاص بسازید بسادگی و به سرعت
می توانید الگوهاي ریتم آن سبک را بررسی و بازسازي نموده و الگوي مناسب ودلخواه را
انتخاب نمایید. براي اینکه بتوانید تم و فرم ریتم هر یک از این الگوها را بهتر تشخیص
دهید براي همه این الگوها ، فیلمهاي آموزشی تهیه نموده ام و این الگوها را در یک
استپ سکونسر در برنامه ا ف ال بازسازي نموده ام.

فهرست الگوهایی که برای شما در این مجموعه آماده شده است ……………………. 15
عبارتهاي اختصاري استفاده شده در این مجموعه ………………………….. 17
18 …………………………… Afro-cub الگوي ریتم 1
18 …………………………………… Afro-cub الگوي ریتم 2
19 …………………………………………………. Afro-cub الگوي ریتم 3
19 ………………………………………… Afro-cub الگوي ریتم 4
19 …………………………………… Afro-cub الگوي ریتم 5
20 …………………………….. Afro-cub الگوي ریتم 6
21 ………………………………………….. Afro-cub الگوي ریتم 7
21 …………………………………………. Afro-cub الگوي ریتم 8
22 ……………………………………… Afro-cub الگوي ریتم 9
22 ……………………………………. AFRO-CUBAN الگوي
22 ………………………………………………………………. BREAK 1
23 ……………………………………………………………….. BREAK 2
23 ……………………………………………………………………BREAK3
25 …………………………………………………….. Blues الگوي ریتم 1
26 ……………………………………… Blues الگوي ریتم 2
26 …………………………………………………….. Blues الگوي ریتم 3
27 ……………………………………………………… Blues الگوي ریتم 4
27 …………………………………………………. Blues الگوي ریتم 5
260 الگوي ریتم آماده در سبکهاي مختلف 4
28 …………………………………………. Blues الگوي ریتم 6
28 ………………………………. Blues break الگوي ریتم 1
29 ………………………………….. Blues break الگوي ریتم 2
29 ……………………………………………….. Blues break الگوي ریتم 3
30 ………………………………………………….. boogie الگوي ریتم 1
30 ……………………………………………. boogie الگوي ریتم 2
31 …………………………………………. boogie الگوي ریتم 3
31 …………………………………….. boogie break الگوي ریتم 1
32 ………………………………………. boogie break الگوي ریتم 2
32 …………………………………… boogie break الگوي ریتم 3
33 …………………………………………. bossa الگوي ریتم 1
33 …………………..فهرست الگوهایی که برای شما در این مجموعه آماده شده است ……. 15
عبارتهاي اختصاري استفاده شده در این مجموعه ………………………….. 17
18 …………………………… Afro-cub الگوي ریتم 1
18 …………………………………… Afro-cub الگوي ریتم 2
19 …………………………………………………. Afro-cub الگوي ریتم 3
19 ………………………………………… Afro-cub الگوي ریتم 4
19 …………………………………… Afro-cub الگوي ریتم 5
20 …………………………….. Afro-cub الگوي ریتم 6
21 ………………………………………….. Afro-cub الگوي ریتم 7
21 …………………………………………. Afro-cub الگوي ریتم 8
22 ……………………………………… Afro-cub الگوي ریتم 9
22 ……………………………………. AFRO-CUBAN الگوي
22 ………………………………………………………………. BREAK 1
23 ……………………………………………………………….. BREAK 2
23 ……………………………………………………………………BREAK3
25 …………………………………………………….. Blues الگوي ریتم 1
26 ……………………………………… Blues الگوي ریتم 2
26 …………………………………………………….. Blues الگوي ریتم 3
27 ……………………………………………………… Blues الگوي ریتم 4
27 …………………………………………………. Blues الگوي ریتم 5
260 الگوي ریتم آماده در سبکهاي مختلف 4
28 …………………………………………. Blues الگوي ریتم 6
28 ………………………………. Blues break الگوي ریتم 1
29 ………………………………….. Blues break الگوي ریتم 2
29 ……………………………………………….. Blues break الگوي ریتم 3
30 ………………………………………………….. boogie الگوي ریتم 1
30 ……………………………………………. boogie الگوي ریتم 2
31 …………………………………………. boogie الگوي ریتم 3
31 …………………………………….. boogie break الگوي ریتم 1
32 ………………………………………. boogie break الگوي ریتم 2
32 …………………………………… boogie break الگوي ریتم 3
33 …………………………………………. bossa الگوي ریتم 1
33 ………………………………….. bossa الگوي ریتم 2
34 ……………………………………………… bossa الگوي ریتم 3
34 ……………………………………………. bossa الگوي ریتم 4
35 …………………………………………….. bossa الگوي ریتم 5
35 ……………………………………. bossa الگوي ریتم 6
36 …………………………… bossa break الگوي ریتم 1
36 …………………………………… bossa break الگوي ریتم 2
37 ………………………….. bossa break الگوي ریتم 3
37 ……………………………………………cha cha الگوي ریتم 1
38 ………………………………………………cha cha الگوي ریتم 2
38 …………………………………cha cha الگوي ریتم 3
39 …………………………….. cha cha break الگوي ریتم 1
39 ……………………………………. cha cha break الگوي ریتم 2
260 الگوي ریتم آماده در سبکهاي مختلف
5
40 ……………………………….. cha cha break الگوي ریتم 3
40 ………………………………………………… disco الگوي ریتم 1
41 …………………………………………………. disco الگوي ریتم 2
41 ……………………………………………… disco الگوي ریتم 3
42 …………………………………….. disco الگوي ریتم 4
42 ………………………………………………. disco الگوي ریتم 5
43 …………………………………………………. disco الگوي ریتم 6
43 …………………………………………………….. disco الگوي ریتم 7
44 ………………………………………….. disco الگوي ریتم 8
44 ………………………………………………………. disco الگوي ریتم 9
45 ………………………………………………. disco الگوي ریتم 10
45 …………………………………………… disco الگوي ریتم 11
46 ………………………………………….. disco الگوي ریتم 12
46 ………………………………….. disco break الگوي ریتم 1
47 ………………………………… disco break الگوي ریتم 2
47 …………………………………….. disco break الگوي ریتم 3
48 ……………………………….. disco break الگوي ریتم 4
48 ……………………………………. disco break الگوي ریتم 5
49 …………………………………… disco break الگوي ریتم 6
49 ………………………………… disco break الگوي ریتم 7
50 …………………………. disco break الگوي ریتم 8
50 ……………………………. disco break الگوي ریتم 9
117…………………………………………………… funk الگوي ریتم 1
117……………………………………………….. funk الگوي ریتم 2
260 الگوي ریتم آماده در سبکهاي مختلف 6
118……………………………………………… funk الگوي ریتم 3
118……………………………………………. funk الگوي ریتم 4
119…………………………………………. funk الگوي ریتم 5
119……………………………………… funk الگوي ریتم 6
120………………………………………………………. funk الگوي ریتم 7
120………………………………………………… funk الگوي ریتم 8
121……………………………………………………… funk الگوي ریتم 9
121……………………………………………………………….. funk الگوي ریتم 10
122…………………………………………………….. funk الگوي ریتم 11
122……………………………………………………………… funk الگوي ریتم 12
123……………………………………………………………… funk الگوي ریتم 13
123…………………………………………………………………………. funk الگوي ریتم 14
124…………………………………………………………………. funk الگوي ریتم 15
124………………………………………………. funk break الگوي ریتم 1
125……………………………………………… funk break الگوي ریتم 2
125……………………………………….. funk break الگوي ریتم 3
126 ……………………………….. funk break الگوي ریتم 4
126 …………………………………. funk break الگوي ریتم 5
127………………………………………. funk break الگوي ریتم 6
127…………………………….. funk break الگوي ریتم 7
128……………………………………………. funk break الگوي ریتم 8
128……………………………………………….. funk break الگوي ریتم 9
129………………………………………….. funk break الگوي ریتم 10
129……………………………….. funk break الگوي ریتم 11
260 الگوي ریتم آماده در سبکهاي مختلف
7
130……………………………… funk break الگوي ریتم 12
130………………………………………. funk break الگوي ریتم 13
131…………………………………. funk break الگوي ریتم 14
131………………………………… funk break الگوي ریتم 15
73 ………………………………………………jazz الگوي ریتم 1
74 ……………………………………………….jazz الگوي ریتم 2
74 ……………………………………………………………….jazz الگوي ریتم 3
75 ……………………………………………………..jazz الگوي ریتم 4
75 ………………………………………………………………..jazz الگوي ریتم 5
76 …………………………………………………..jazz الگوي ریتم 6
76 ……………………………………… jazz break الگوي ریتم 1
77 …………………………………… jazz break الگوي ریتم 2
77 ……………………………………………. jazz break الگوي ریتم 3
78 ……………………………………………….. march الگوي ریتم 1
78 ………………………………………………………. march الگوي ریتم 2
80 ………………………………………………………… tango الگوي ریتم
79 ……………………………………….. march break الگوي ریتم
79 …………………………………. march break الگوي ریتم
80 ……………………………. tango break الگوي ریتم
132……………………………………………… paso الگوي ریتم 1
132…………………………………………………………. paso الگوي ریتم 2
133………………………………………………….. charieston الگوي ریتم
133………………………………………… paso break الگوي ریتم 1
134……………………………………… paso break الگوي ریتم 2
260 الگوي ریتم آماده در سبکهاي مختلف 8
134…………………………. charieston break الگوي ریتم 1
51 …………………………………………….. pop الگوي ریتم 1
51 …………………………………………………. pop الگوي ریتم 2
52 ………………………………………………. pop الگوي ریتم 3
52 ……………………. pop الگوي ریتم 4
53 ………………………………………………………… pop الگوي ریتم 5
53 ………………………………………………………… pop الگوي ریتم 6
54 ………………………………………………………. pop الگوي ریتم 7
54 ……………………………………………………… pop الگوي ریتم 8
55 ……………………………………………… pop الگوي ریتم 9
55 …………………………………………………….pop الگوي ریتم 10
56 …………………………………………………………pop الگوي ریتم 11
56 ……………………………………………………..pop الگوي ریتم 12
57 ………………………………………. pop break الگوي ریتم 1
57 ……………………………… pop break الگوي ریتم 2
58 …………………………………. pop break الگوي ریتم 3
58 ………………………………………. pop break الگوي ریتم 4
59 ……………………………….. pop break الگوي ریتم 5
59 ……………………………………… pop break الگوي ریتم 6
90 ………………………………………………. reggae الگوي ریتم 1
90 ………………………………….. reggae الگوي ریتم 2
91 …………………………………. reggae الگوي ریتم 3
91 …………………………………………….. reggae الگوي ریتم 4
92 …………………………………. reggae الگوي ریتم 5
260 الگوي ریتم آماده در سبکهاي مختلف

92 ……………………………………….. reggae الگوي ریتم 6
93 ………………………………………………… reggae الگوي ریتم 7
93 ……………………………………… reggae الگوي ریتم 8
94 ………………………………………………… reggae الگوي ریتم 9
94 ………………………………………… reggae الگوي ریتم 10
95 …………………………………………… reggae الگوي ریتم 11
95 ……………………………………………………. reggae الگوي ریتم 12
96 ……………………………… reggae break الگوي ریتم 1
96 ………………………… reggae break الگوي ریتم 2
97 ………………………………… reggae break الگوي ریتم 3
97 ……………………………… reggae break الگوي ریتم 4
98 …………………………………….. reggae break الگوي ریتم 5
98 …………………………….. reggae break الگوي ریتم 6
99 ……………………………. reggae break الگوي ریتم 7
99 ……………………………….. reggae break الگوي ریتم 8
100……………………………………. reggae break الگوي ریتم 9
60 ……………………………………………………… rock الگوي ریتم 1
60 ……………………………………………………… rock الگوي ریتم 2
61 ……………………………………………………. rock الگوي ریتم 3
61 …………………………………………………… rock الگوي ریتم 4
62 …………………………………………. rock الگوي ریتم 5
62 ……………………………………………………. rock الگوي ریتم 6
63 ……………………………………………………………….. rock الگوي ریتم 7
63 ………………………………………………….. rock الگوي ریتم 8
260 الگوي ریتم آماده در سبکهاي مختلف 10
64 ………………………………………………………. rock الگوي ریتم 9
64 ………………………………………………. rock الگوي ریتم 10
65 ………………………………………………… rock الگوي ریتم 11
65 ……………………………………………………….. rock الگوي ریتم 12
66 …………………………………………….. rock الگوي ریتم 13
66 …………………………………………………….. rock الگوي ریتم 14
67 ……………………………….. rock الگوي ریتم 15
67 …………………………………….. rock break الگوي ریتم 1
68 …………………………………………… rock break الگوي ریتم 2
68 ………………………….. rock break الگوي ریتم 3
69 ……………………………………………. rock break الگوي ریتم 4
69 ……………………………………………….. rock break الگوي ریتم 5
70 …………………………………………… rock break الگوي ریتم 6
70 ……………………………………….. rock break الگوي ریتم 7
71 ……………………………………………… rock break الگوي ریتم 8
71 ………………………………….. rock break الگوي ریتم 9
72 ………………………………… rock break الگوي ریتم 10
72 ……………………………… rock break الگوي ریتم 11
73 ………………………………… rock break الگوي ریتم 12
81 ……………………………………………….. R&B الگوي ریتم 1
81 ……………………………………………………. R&B الگوي ریتم 2
82 …………………………………………………….. R&B الگوي ریتم 3
82 ……………………………………………………………. R&B الگوي ریتم 4
83 ………………………………………………………………. R&B الگوي ریتم 5
260 الگوي ریتم آماده در سبکهاي مختلف
11
83 ………………………………………………………… R&B الگوي ریتم 6
84 …………………………………………………… R&B الگوي ریتم 7
84 …………………………………………………………………. R&B الگوي ریتم 8
85 ………………………………………….. R&B الگوي ریتم 9
85 ………………………………………………….. R&B الگوي ریتم 10
86 ……………………………………………… R&B الگوي ریتم 11
86 …………………………………………… R&B الگوي ریتم 12
87 …………………………………………….. R&B BREAK الگوي ریتم 1
87 ……………………………………………… R&B BREAK الگوي ریتم 2
88 …………………… R&B BREAK الگوي ریتم 3
88 …………………………………………….. R&B BREAK الگوي ریتم 4
89 ………………………………………………….. R&B BREAK الگوي ریتم 5
89 …………………………………………… R&B BREAK الگوي ریتم 6
103………………………………………………….. SAMBA الگوي ریتم 1
104……………………………………………………. SAMBA الگوي ریتم 2
104………………………………………………… SAMBA الگوي ریتم 3
105……………………………………………………………. SAMBA الگوي ریتم 4
105………………………………………… SAMBA الگوي ریتم 5
106 …………………………………………….. SAMBA الگوي ریتم 6
106 …………………………….. SAMBA break الگوي ریتم 1
107…………………………………… SAMBA break الگوي ریتم 2
107……………………………………. SAMBA break الگوي ریتم 3
135………………………………………. shuffle الگوي ریتم 1
135………………………………………………….. shuffle الگوي ریتم 2
260 الگوي ریتم آماده در سبکهاي مختلف 12
136 ……………………………………………………. shuffle الگوي ریتم 3
136 …………………………………….. shuffle الگوي ریتم 4
137………………………………………….. shuffle الگوي ریتم 5
137…………………………………………….. shuffle الگوي ریتم 6
138…………………………………… shuffle break الگوي ریتم 1

139……………………………………. shuffle break الگوي ریتم 3
139…………………………………………………………… SKA الگوي ریتم 1
140……………………………………………………………. SKA الگوي ریتم 2
140…………………………………………………………. SKA الگوي ریتم 3
141……………………… SKA break الگوي ریتم 1
141………………………………….. SKA break الگوي ریتم 2
142…………………………………… SKA break الگوي ریتم 3
108…………………………………………………… slow الگوي ریتم 1
108…………………………………………. slow الگوي ریتم 2
109………………………………………….. slow الگوي ریتم 3
109……………………………………………… slow الگوي ریتم 4
110……………………………………………. slow الگوي ریتم 5
110………………………………………………… slow الگوي ریتم 6
111…………………………………….. slow الگوي ریتم 7
111…………………………………………….. slow الگوي ریتم 8
112…………………………………………………… slow الگوي ریتم 9
112………………………………………………. slow الگوي ریتم 10
113…………………………………………….. slow الگوي ریتم 11
260 الگوي ریتم آماده در سبکهاي مختلف
13
113……………………………………………… slow الگوي ریتم 12
114………………………………. slow break الگوي ریتم 1
114…………………………………………… slow break الگوي ریتم 2
115……………………………………………….. slow break الگوي ریتم 3
115……………………………………………….. slow break الگوي ریتم 4
116 …………………. slow break الگوي ریتم 5
116 ………………………….. slow break الگوي ریتم 6
142……………………………………………..swing الگوي ریتم 1
143…………………………………………………….swing الگوي ریتم 2
143……………………………………….swing الگوي ریتم 3
144…………………………………………swing الگوي ریتم 4
144……………………………………………….swing الگوي ریتم 5
145…………………………………………………swing الگوي ریتم 6
145…………………………………… swing break الگوي ریتم 1
146 …………………………………. swing break الگوي ریتم 2
146 …………………………….. swing break الگوي ریتم 3
147………………………………………… twist الگوي ریتم 1
147………………………………………… twist الگوي ریتم 2
148………………………………………………… twist الگوي ریتم 3
148……………………………. twist break الگوي ریتم 1
149………………………….. twist break الگوي ریتم 2
149…………………………… twist break الگوي ریتم 3
100…………………………………… waltz الگوي ریتم 1
101……………………………………… waltz الگوي ریتم 2
260 الگوي ریتم آماده در سبکهاي مختلف 14
101………………………………………… waltz الگوي ریتم 3
102……………………………….. waltz break الگوي ریتم 1
102…………………………….. waltz break الگوي ریتم 2
103……………………. waltz break الگوي ریتم 3
150………………………………………….. ending الگوي ریتم 1
150…………………………………………………. ending الگوي ریتم 2
151…………………………………………….. ending الگوي ریتم 3
260 الگوي ریتم آماده در سبکهاي مختلف
15
مقدمه
سبکهاي موسیقی تفاوتهاي زیادي با هم دارند و به همین دلیل هنگامی که یک آهنگ
را گوش می کنید درك می کنید که آن آهنگ در سبک پاپ یا راك یا بلوز یا آر اند بی
یا هیپ هاپ یا… است.
تفاوتهاي موجود بین سبکها از جنبه هاي گوناگون هستند. اغلب اوقات سبکها با هم
تفاوت ساختاري دارند ولی لزومی ندارد تا دو سبک متفاوت حتما دو ساختار متفاوت
داشته باشند. مثلا ممکن است یک آهنگ در سبک پاپ و یک آهنگ در سبک راك
ساختاري مشابه هم داشته باشند.
یکی دیگر از جنبه هاي تفاوت مابین سبکها موضوع گامهایی است که استفاده می کنند
. تفاوت در نوع گام هایی که در یک آهنگ استفاده می شود یکی از عوامل تعیین کننده
سبک آن آهنگ است . بدون شک گامهایی که در موسیقی ترکی استفاده می شود با
آنچه در موسیقی ایرانی و یا در موسیقی آسیاي شرقی استفاده می شود کاملا متفاوت
است .
اما شاید بتوان گفت که مهمترین تفاوت سبکها مربوط به ریتم آنها است. هنگامی که
لحظات اولیه یک آهنگ و ریتم آن را می شنوید حتی قبل از اینکه نتهاي ملودي اجرا
شوند می توانید تشخیص دهید که آن آهنگ در سبک ترکی یا پاپ ایرانی یا راك یا
هیپ هاپ یا هندي یا اسپانیایی ساخته شده است. ریتم ها به همراه گام ها دو عامل
متمایز کننده موسیقی ملل از یکدیگر هستند.
البته که بیشتر آهنگها در ایران با سبک پاپ ساخته می شوند ولی بسیاري از آهنگهایی
که در ایران با سبک پاپ ساخته می شوند از بستر ریتم هاي مربوط به سبکهاي دیگر
استفاده می کنند. مثلا پاپ ایرانی با ریتم ترکی یا ریتم هندي یا ریتم آر اند بی یا ریتم
بندري و…. را همه ما شنیده ایم.
260 الگوي ریتم آماده در سبکهاي مختلف 16
براي ساخت ریتم در یک سبک لازم است با الگوهاي ریتم در آن سبک آشنا باشید. این
مجموعه بیش از 260 الگوي ریتم آماده در بیشتر سبکهاي موسیقی رایج را در اختیار
شما قرار داده است. الگوها در قالب جدولهاي 16 یا 12 ضربی و یک میزانی هستند و
بسادگی می توانید روش چیدن ضربهاي وسایل درام را در هر سبکی بازسازي نمایید. با
این روش هر گاه تصمیم بگیرید آهنگی را با یک ریتم خاص بسازید بسادگی و به سرعت
می توانید الگوهاي ریتم آن سبک را بررسی و بازسازي نموده و الگوي مناسب ودلخواه را
انتخاب نمایید. براي اینکه بتوانید تم و فرم ریتم هر یک از این الگوها را بهتر تشخیص
دهید براي همه این الگوها ، فیلمهاي آموزشی تهیه نموده ام و این الگوها را در یک
استپ سکونسر در برنامه ا ف ال بازسازي نموده ام.
فروش وی اس تی

مطالب مشابه
قبلی
بعدی

دانلود رایگان

عضویت اشتراک رایگان
رایگان
 • سرعت نامحدود
 • حجم نامحدود
 • تمام محصولات
 • بدون انتظار
 • قابلیت Resume
 • اینترنت نیم بها

کمک داوطلبانه

حامی الو وی اس تی شوید
دلخواه
 • سرعت نامحدود
 • حجم نامحدود
 • تمام محصولات
 • بدون انتظار
 • قابلیت Resume
 • اینترنت نیم بها
بخش نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دسترسی سریع
دسته بندی
آخرین آپدیت ها
محبوب ترین ها
پیشنهاد ما

اینترنت داخلی است

کانال رسمی سایت الو وی اس تی سایت الو وی اس تی را فالو کنید